energetsko-svetovanje-naslovna

Zeleni premik v poslovanju: Kako energetsko svetovanje ustvarja razvoj?

Energetsko svetovanje postaja ključna sestavina poslovnih strategij, saj organizacije stremijo k učinkoviti rabi energije in trajnostnemu delovanju. Zavedanje o vplivu energetske učinkovitosti na operativne stroške, okolje in družbeno odgovornost narekuje potrebo po celovitem pristopu k energetskemu upravljanju.

V tem kontekstu predstavljamo obsežen pregled energetskega svetovanja, osredotočen na slovenski prostor. Od razumevanja osnov energetskih sistemov do implementacije naprednih rešitev, se bomo poglobili v ključna vprašanja, s katerimi se soočajo podjetja in organizacije. Ta vodič bo ne le razkril kompleksnosti energetskega svetovanja, temveč tudi ponudil praktične smernice za optimizacijo rabe energije, izpolnjevanje zakonodajnih zahtev ter dvigovanje trajnostnih standardov.

Skupaj bomo raziskali korake, ki vodijo od analize trenutne porabe do implementacije energetskih rešitev, pri čemer se bomo osredotočili na specifičnosti slovenskega okolja. Hkrati bomo razjasnili zakonodajne okvire in poudarili pomen pridobivanja certifikatov za energetsko učinkovite objekte. Spodbudili bomo organizacije, da prepoznajo vrednost energetske učinkovitosti ne le kot nujnost, temveč kot gonilno silo trajnostnega razvoja in konkurenčne prednosti.

energetsko-svetovanje-uvod

Pomen učinkovitega upravljanja energije

Upravljanje energije ni le tehnična naloga, temveč predstavlja ključni steber uspešnega poslovanja in trajnostnega razvoja. Razumevanje pomena učinkovitega upravljanja energije vsebuje več ključnih vidikov:

Finančna učinkovitost

Optimizacija stroškov: Učinkovito upravljanje energije omogoča podjetjem identifikacijo in zmanjšanje nepotrebnih stroškov porabe energije. To pripomore k povečanju finančne učinkovitosti in konkurenčnosti na trgu.

Trajnostno poslovanje

Zmanjšanje ogljičnega odtisa: Zmanjšanje porabe energije pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, kar je ključno za trajnostno poslovanje. Podjetja, ki zmanjšujejo svoj okoljski vpliv, pridobivajo pozitiven ugled in zadovoljujejo zahteve okoljsko ozaveščenih potrošnikov.

ogljični-odtis

Operativna stabilnost

Zanesljivost in kontinuiteta: Učinkovito upravljanje energije zagotavlja stabilnost oskrbe z energijo, s čimer se zmanjšujejo motnje v operativnih procesih. To je ključno zlasti za podjetja, ki delujejo v industrijskih sektorjih.

Zakonske zahteve in certifikati

Skladnost z zakonodajo: Upravljanje energije je neposredno povezano z zakonskimi predpisi o energetski učinkovitosti. S skladnostjo podjetja s predpisi ne le zmanjšujejo tveganja kazni, temveč tudi izkazujejo družbeno odgovornost.

Inovacije in tehnološki napredek

Spodbuda za inovacije: Učinkovito upravljanje energije spodbuja razvoj in implementacijo inovativnih tehnologij za energetsko učinkovitejše procese. To prispeva k splošnemu tehničnemu napredku in konkurenčnosti.

Učinkovito upravljanje energije tako ni zgolj poslovna strategija, temveč nujnost, ki omogoča trajnostno poslovanje ter zagotavlja dolgoročni ekonomski in okoljski uspeh.

Kako energetsko svetovanje lahko prispeva k trajnostnemu razvoju

Energetsko svetovanje je ključni dejavnik trajnostnega razvoja, saj ponuja orodja in strategije za učinkovito ravnanje z energijo. Poglejmo, kako tovrstno svetovanje neposredno vpliva na trajnostni razvoj na več ravneh:

Zmanjšanje ogljičnega odtisa

Optimizacija energetske učinkovitosti: Energetsko svetovanje pomaga podjetjem in organizacijam identificirati potenciale za zmanjšanje porabe energije. Zmanjšanje energijskih potreb neposredno vodi v manjši ogljični odtis, kar je ključno za zmanjšanje negativnega vpliva na okolje.

Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije

Integracija obnovljivih tehnologij: Svetovanje spodbuja prehod k obnovljivim virom energije, kot so sončna, vetrna in hidroenergija. Integracija teh virov prispeva k zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv in spodbuja trajnostno oskrbo z energijo.

Družbena odgovornost in ozaveščenost

Vključevanje zaposlenih in skupnosti: Energetsko svetovanje ne le izboljšuje energetsko učinkovitost podjetij, temveč spodbuja tudi družbeno odgovornost. Sodelovanje z zaposlenimi in lokalnimi skupnostmi za ozaveščanje o energetski učinkovitosti prispeva k širšemu družbenemu vplivu.

družbena-odgovornost

Zagotavljanje dolgoročne trajnosti

Načrtovanje za prihodnost: Energetsko svetovanje vključuje razvoj dolgoročnih načrtov za trajnostno upravljanje z energijo. To vključuje spremljanje tehnološkega napredka, prilagajanje okoljskim spremembam in zagotavljanje, da so energetske strategije usklajene s potrebami prihodnjih generacij.

Poslovna konkurenčnost

Trajnost kot faktor konkurenčnosti: Podjetja, ki uspešno integrirajo energetsko svetovanje in trajnostne prakse, pridobivajo prednost na trgu. Potrošniki in poslovni partnerji vse bolj cenijo trajnostne pristope, kar podjetjem omogoča dolgoročno stabilnost in konkurenčnost.

Energetsko svetovanje tako ne le optimizira trenutne energetske procese, temveč postavlja temelje za trajnostno prihodnost, kjer gospodarski razvoj sobiva z ohranjanjem okolja.

Razumevanje osnov energetskih sistemov

Električna energija

Električna energija predstavlja vitalno komponento sodobnega življenja in industrije. Razumevanje osnov električnega sistema vključuje:

 • Proizvodnja: Analiza različnih metod za pridobivanje električne energije, vključno z jedrsko energijo, termalnimi elektrarnami, hidroelektrarnami in obnovljivimi viri, kot so sončna in vetrna energija.
 • Distribucija: Proučevanje sistema prenosa električne energije od proizvodnih mest do končnih uporabnikov prek omrežja in transformacij v različnih napetostnih nivojih.
 • Končna raba: Razumevanje različnih načinov, kako končni uporabniki porabljajo električno energijo v industriji, gospodinjstvih in transportu.

Ogrevanje in hlajenje

Ogrevanje in hlajenje sta ključni energetski potrebi, ki se uporabljata v različnih sektorjih:

 • Ogrevanje: Analiza sistemov ogrevanja, vključno s centralnimi ogrevalnimi sistemi, toplotnimi črpalkami, plinskimi in električnimi grelci, z namenom povečanja učinkovitosti in zmanjšanja izgub.
 • Hlajenje: Proučevanje metod hlajenja, kot so klimatske naprave, hladilni sistemi in toplotne črpalke za učinkovito ravnanje s toplotnimi obremenitvami v industrijskih in gospodinjskih okoljih.

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije so ključni za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in omejevanje vpliva na okolje:

 • Sončna energija: Pregled tehnologij za zajemanje sončne energije, vključno s fotovoltaičnimi celicami in termalnimi sistemi.
 • Vetrna energija: Razumevanje delovanja vetrnih elektrarn in tehnologij za pretvorbo vetra v električno energijo.
 • Hidroenergija: Analiza hidroelektrarn kot učinkovitih virov obnovljive energije.
obnovljivi-viri-energije

Razumevanje teh temeljnih energetskih sistemov je ključno za identifikacijo priložnosti za izboljšave, povečanje učinkovitosti ter prehod k trajnostnemu in odgovornemu ravnanju z energijo.

Pomen merjenja in upravljanja porabe energije

Pametni števci in sledenje porabi

Pametni števci predstavljajo temeljni element učinkovitega merjenja in upravljanja porabe energije. Razumevanje njihovega pomena vključuje:

 • Avtomatizirano merjenje: Pametni števci omogočajo natančno in avtomatizirano merjenje porabe električne energije v realnem času. To zagotavlja natančne podatke o trenutni porabi ter identifikacijo potencialnih energetskih izgub.
 • Daljinsko sledenje: Omogočajo daljinsko spremljanje porabe, kar je ključno za hitro odzivanje na spremembe v porabi in optimizacijo sistema brez nepotrebnega fizičnega pregleda.

Analiza energetskih podatkov

Analiza energetskih podatkov je ključni korak pri razumevanju porabe energije in identifikaciji priložnosti za izboljšave:

 • Identifikacija potrošniških trendov: Analiza dolgoročnih podatkov o porabi pomaga identificirati trende in sezonske variacije, kar omogoča boljše načrtovanje energetske učinkovitosti.
 • Odkrivanje abnormnosti: S pomočjo analize podatkov lahko hitro odkrijemo nenormalne vzorce porabe, kar lahko kaže na napake v sistemu ali nepričakovane izgube energije.
 • Načrtovanje energetskih strategij: Podatki omogočajo oblikovanje natančnih energetskih strategij, usmerjenih v optimizacijo porabe in zmanjšanje stroškov.
analiza-energetskih-podatkov

Pametno merjenje in analiza podatkov igrajo ključno vlogo pri spremljanju, optimizaciji ter načrtovanju učinkovite rabe energije. S tem pristopom podjetja in organizacije postanejo bolj odzivna, trajnostno naravnana ter sposobna zmanjševanja svojega ekološkega odtisa.

Kako poteka energetsko svetovanje?

1. Analiza trenutne porabe energije

Revizija energije v poslovnem okolju:

 • Pregled obratovalnih procesov: Temeljita revizija energetskega sistema v poslovnem okolju vključuje podroben pregled obstoječih operativnih procesov, vključno s proizvodnjo, ogrevanjem, hlajenjem ter oskrbo z električno energijo.
 • Identifikacija energetskih virov: Razumevanje različnih energetskih virov, ki se uporabljajo v poslovnem okolju, in ocena njihove učinkovitosti.

Identifikacija ključnih točk porabe:

 • Zaznavanje glavnih porabnikov: Identifikacija glavnih porabnikov energije je ključna za usmerjanje pozornosti na območja z največjim potencialom za izboljšave.
 • Analiza porabniških vzorcev: Sledenje porabniškim vzorcem skozi različne časovne okvire pomaga pri razumevanju sezonskih nihanj in izbiro optimalnih strategij za porabo.

2. Priprava energetskega načrta

Cilji za zmanjšanje porabe energije:

 • Določanje merljivih ciljev: Postavljanje merljivih in dosegljivih ciljev za zmanjšanje porabe energije v določenem časovnem obdobju.
 • Ugotavljanje prioritet: Identifikacija prioritetnih področij za zmanjšanje porabe, ki so v skladu z organizacijskimi cilji in s trajnostnimi pristopi.
koraki-v-energetskem-svetovanju

Izbor ustreznih tehnologij:

 • Tehnološke možnosti: Raziskovanje in ocenjevanje različnih tehnoloških rešitev za povečanje energetske učinkovitosti, vključno z naprednimi sistemi za spremljanje, ogrevanje, hlajenje in oskrbo z električno energijo.
 • Prilagajanje tehnologij potrebam: Izbor tehnologij, ki se najbolje prilagajajo specifičnim potrebam organizacije in okoljskim pogojem.

Finančna ocena projektov:

 • Stroškovna analiza: Ocena finančnih stroškov za izvedbo predlaganih energetskih projektov, vključno s stroški opreme, namestitve, vzdrževanja in pričakovanimi prihranki.
 • Vrednotenje donosnosti: Izračun donosnosti naložbe (ROI) in notranje stopnje donosa (IRR) za oceno ekonomske smiselnosti projektov.

Analiza trenutne porabe energije in priprava energetskega načrta sta ključna koraka v procesu energetskega svetovanja, ki organizacijam omogočata načrtovanje in izvajanje trajnostnih strategij za učinkovito upravljanje energije.

Implementacija energetskih rešitev

1. Izvedba priporočil iz energetskega načrta

Namestitev energetsko učinkovite opreme:

 • Izbor opreme po načrtu: Implementacija energetskih rešitev zahteva skrbno izbiro opreme, ki je v skladu z določenimi cilji zmanjšanja porabe energije.
 • Nadgradnja infrastrukture: Namestitev sodobnejše in energetsko učinkovitejše opreme, ki vključuje napredne sisteme za ogrevanje, hlajenje, oskrbo z električno energijo in spremljanje porabe.

Spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti:

 • Ustanovitev sistemov spremljanja: Postavitev sistemov za realno časovno spremljanje porabe energije in učinkovitosti novih energetskih rešitev.
 • Redno ocenjevanje: Periodično ocenjevanje učinkovitosti implementiranih rešitev in primerjava z načrtovanimi cilji. Identifikacija morebitnih izboljšav in optimizacij.

2. Vloga avtomatizacije pri upravljanju energije

Pametne tehnologije za učinkovito upravljanje:

 • Sistem nadzora in upravljanja: Implementacija pametnih tehnologij za avtomatizacijo nadzora in upravljanja energetskih sistemov v realnem času.
 • Senzorji za spremljanje: Namestitev senzorjev za zaznavanje dejavnikov, ki vplivajo na porabo energije, kar omogoča dinamično prilagajanje sistemov glede na trenutne pogoje.

Uporaba sodobnih sistemov za vzdrževanje:

 • Vzdrževanje na podlagi predvidevanj: Implementacija naprednih sistemov vzdrževanja, ki temeljijo na analitiki podatkov, kar omogoča prepoznavanje potreb po vzdrževanju preden pride do okvare.
 • Avtonomna optimizacija: Uvedba avtonomnih sistemov, ki samodejno prilagajajo delovanje energetskih sistemov glede na najnovejše podatke o porabi in učinkovitosti.
implementacija-energetskih-rešitev

Implementacija energetskih rešitev vključuje celovito izvedbo predlaganih ukrepov, vključno z uporabo napredne opreme, spremljanjem učinkovitosti ter izkoriščanjem avtomatizacije za optimalno upravljanje energije. S tem organizacije ne le zmanjšujejo svojo porabo energije, temveč tudi povečujejo operativno učinkovitost in dolgoročno trajnost.

Zakonodaja in certifikati na področju energetskega svetovanja

Pregled ključnih zakonodajnih okvirjev v Sloveniji

V Sloveniji obstaja več zakonodajnih okvirov, ki se ukvarjajo z energetsko učinkovitostjo stavb. Osnovni zakon je Energetski zakon (EZ-1-NPB1), ki določa obveznosti za energetsko učinkovitost stavb. V skladu s tem zakonom (1) morajo lastniki in upravljavci stavb izvajati ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti, da bi zmanjšali porabo energije in emisije toplogrednih plinov.

Drugi pomembni zakonodajni okviri so:

 • Zakon o graditvi objektov  (ZGO-1 – 2), ki določa zahteve za energijsko učinkovitost novih stavb.
 • Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE – 3), ki določa ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti v vseh sektorjih, vključno z gradnjo.

Energetska izkaznica

V Sloveniji je energetska izkaznica dokument, ki ponuja pregled energetske učinkovitosti stavbe. Glavni namen izkaznice je zagotoviti informacije o porabi energije stavbe in njene okoljske učinke. Izkaznica podaja oceno energetske učinkovitosti stavbe ter predlog ukrepov za povečanje le-te. S tem omogoča lastnikom, najemnikom in potencialnim kupcem pridobiti vpogled v energetsko stanje stavbe.

Ključne informacije, ki jih vsebuje energetska izkaznica v Sloveniji, vključujejo:

 1. Energetski razred: Oznaka od A do G, kjer A predstavlja najbolj energetsko učinkovite stavbe, G pa najmanj.
 2. Letna poraba primarne energije: Količina energije, ki jo stavba porabi za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople sanitarne vode ter osvetlitev na letni ravni.
 3. Emisije CO2: Količina izpustov ogljikovega dioksida, ki jo stavba proizvede zaradi porabe energije.
 4. Priporočila za povečanje energetske učinkovitosti: Predlogi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe.
energetska izkaznica
Energetska izkaznica (1)

Energetska izkaznica je obvezna ob prodaji ali oddaji stavbe v najem ter je v pomoč pri ozaveščanju lastnikov in uporabnikov o pomembnosti energetske učinkovitosti.

Energetsko svetovanje za trajnostno energetsko prihodnost

Energetsko svetovanje ne predstavlja zgolj niza postopkov in analiz, temveč izziv, ki odpira vrata k trajnostni energetski prihodnosti. Z analizo osnov energetskih sistemov, izvedbo rešitev in skladnostjo z zakonodajo, organizacije pridobivajo močan temelj za uspešno upravljanje z energijo.

Prihodnost je v rokah tistih, ki se odločijo prevzeti pobudo. Zato pozivamo podjetja, organizacije in posameznike k aktivnemu vključevanju v proces energetske optimizacije. S pridobivanjem znanja, sledenjem najnovejšim tehnologijam ter dosledno izvajanje energetskih načrtov lahko vsak prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa, povečanju konkurenčnosti ter izboljšanju celotnega okoljskega stanja.

Stopimo skupaj na poti k trajnostni prihodnosti. Energetsko svetovanje ni zgolj orodje za zmanjšanje stroškov, temveč ključni element družbene odgovornosti in varovanja našega planeta. Sodelujmo za učinkovitejši jutri, kjer vsak korak šteje in vsaka organizacija postane gonilna sila trajnostnega razvoja.

načini-ogrevanja-naslovna

Načini ogrevanja: Popoln vodnik za izbiro učinkovitega ogrevalnega sistema

Pomen učinkovitega ogrevanja

Učinkovito ogrevanje je ključnega pomena za udobno bivanje in trajnostno ravnanje z viri energije. Razumevanje pomena učinkovitega ogrevanja je vključuje več vidikov:

 1. Energetska učinkovitost: Učinkoviti ogrevalni sistemi porabijo manj energije za proizvodnjo toplote, kar vodi do zmanjšanja stroškov ogrevanja in obremenitve na okolje. Poudarek je na izbiri sistemov, ki optimalno pretvarjajo energijo v toploto.
 2. Ohranjanje naravnih virov: Učinkovito ogrevanje prispeva k trajnostni rabi naravnih virov. Zmanjšana poraba energije pomeni manjše izčrpavanje fosilnih goriv ali drugih virov, kar ima pozitiven vpliv na okolje.
 3. Udobje in kakovost bivanja: Učinkoviti sistemi zagotavljajo enakomerno in prijetno temperaturo v prostoru, kar pripomore k udobju in dobremu počutju stanovalcev. To vključuje tudi boljše upravljanje zraka in vlažnosti.
 4. Dolgoročni ekonomski vidiki: Investicija v učinkovite ogrevalne sisteme prinaša dolgoročne prihranke pri stroških energije. Čeprav so začetni stroški lahko višji, se ti hitro amortizirajo skozi čas zaradi nižjih obratovalnih stroškov.
 5. Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Z izbiro učinkovitih ogrevalnih sistemov se zmanjša emisija toplogrednih plinov, ki prispevajo k podnebnim spremembam. To je ključno v boju proti globalnemu segrevanju.

Učinkovito ogrevanje tako ni le nujno za udobno življenje, ampak tudi odgovoren pristop k rabi energije in ohranjanju okolja za prihodnje generacije.

pomen-učinkovitega-ogrevanja

Zakaj je pomembno izbrati pravi sistem?

Izbira pravega ogrevalnega sistema za dom ima ključno vlogo pri zagotavljanju učinkovitega, ekonomičnega in trajnostnega ogrevanja. Razumevanje te pomembnosti vključuje več ključnih vidikov:

 1. Prilagoditev potrebam prostora: Različni ogrevalni sistemi so primerni za različne prostore in okoljske pogoje. Pravilna izbira temelji na velikosti prostora, lokalnem podnebju in potrebah stanovalcev.
 2. Energetska učinkovitost: Izbira sistema z visoko energetsko učinkovitostjo pripomore k zmanjšanju stroškov ogrevanja in obremenitve na okolje. Sistem mora optimalno pretvarjati vir energije v toploto.
 3. Dolgoročna trajnost: Pomembno je upoštevati trajnostno plat izbire ogrevalnega sistema. Sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije ali zmanjšuje emisije toplogrednih plinov, prispeva k trajnostnemu razvoju.
 4. Finančni vidiki: Različni ogrevalni sistemi imajo različne stroške namestitve in obratovanja. Pri izbiri je treba upoštevati investicijske stroške, dolgoročne prihranke in morebitne subvencije ali davčne olajšave.
 5. Vzdrževanje in servis: Izbira sistema naj bo tudi odvisna od enostavnosti vzdrževanja in dostopnosti servisnih storitev. Redno vzdrževanje zagotavlja dolgo življenjsko dobo sistema.
 6. Prijaznost do okolja: Sistem, ki zmanjšuje negativni vpliv na okolje, je v skladu z okoljskimi smernicami in globalnimi prizadevanji za zmanjšanje ogljičnega odtisa.
 7. Upravljanje in avtomatizacija: Moderne ogrevalne rešitve ponujajo različne možnosti za upravljanje, vključno z avtomatizacijo in pametnimi tehnologijami, ki olajšajo nadzor in optimizacijo porabe energije.

Pomembnost izbire pravega ogrevalnega sistema se odraža v celovitem pristopu k doseganju učinkovitega, trajnostnega in ekonomičnega ogrevanja, kar pomembno vpliva na kakovost življenja in ohranjanje okolja.

pomen-izbire-pravega-sistema

Klasični načini ogrevanja

Centralno ogrevanje

Kako deluje

Centralno ogrevanje je sistem, ki omogoča enakomerno ogrevanje celotnega doma preko enega vira toplote. Ključni elementi vključujejo:

 • Kurilna naprava: Najpogosteje gre za plinsko ali oljno peč, ki proizvaja toploto.
 • Prenos toplote: Toplota se prenaša preko vodnega sistema ali zraka s pomočjo cevi, radiatorjev ali talnega ogrevanja.
 • Termostat in regulacija: Sistem omogoča natančno regulacijo temperature preko termostata, kar zagotavlja udobje in energetsko učinkovitost.

Prednosti in slabosti

Prednosti

 1. Enakomerno ogrevanje: Centralno ogrevanje zagotavlja enakomerno porazdelitev toplote po celotnem domu, kar pripomore k udobnemu bivanju.
 2. Učinkovitost: Sistem je običajno energetsko učinkovit, še posebej pri sodobnih kondenzacijskih plinskih napravah.
 3. Možnost hlajenja: Nekateri sistemi omogočajo tudi hlajenje v poletnih mesecih.
centralno-ogrevanje

Slabosti

 1. Visoki začetni stroški: Namestitev centralnega ogrevanja je običajno dražja v primerjavi s posameznimi ogrevalnimi napravami.
 2. Potrebna redna vzdrževanja: Za optimalno delovanje zahteva redno vzdrževanje, vključno s čiščenjem in pregledi sistema.
 3. Možna izguba toplote: Pri prenašanju toplote lahko med prenosom po ceveh pride do izgube toplote.

Primerjava s posameznimi ogrevalnimi napravami

 • Peči na drva: Centralno ogrevanje ponuja večjo avtonomijo in enostavno integracijo s pečmi na drva. Kljub temu so lahko začetni stroški višji.
 • Toplotne črpalke: Primerjava s toplotnimi črpalkami poudarja razlike v izvoru toplote; centralno ogrevanje pogosto uporablja plinske peči, medtem ko so toplotne črpalke bolj okolju prijazne.
 • Infrardeče ogrevanje: V primerjavi s centralnim ogrevanjem, kjer se toplota prenaša preko cevi ali zraka, infrardeče ogrevanje neposredno ogreva objekte, kar omogoča hitrejše odzivanje na želeno temperaturo.

Primerjava s posameznimi ogrevalnimi napravami omogoča razumevanje specifičnosti centralnega ogrevanja v kontekstu različnih možnosti ogrevanja.

Peči na drva

Ekološki vidik

Prednosti

 1. Obnovljiv vir energije: Drva so obnovljiv vir energije, kar pomeni, da so trajnostna in prispevajo k zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv.
 2. Nizke emisije toplogrednih plinov: Če se drva kurijo v učinkoviti peči, so emisije toplogrednih plinov lahko relativno nizke, zlasti v primerjavi s starimi modeli peči.

Slabosti

 1. Izpusti ogljikovega dioksida: Kljub temu, da so drva obnovljiv vir, njihovo kurjenje sprošča ogljikov dioksid, kar ima negativen vpliv na okolje.
 2. Vpliv na ozračje: Nepravilno kurjenje ali uporaba neustreznih naprav lahko povzroči onesnaževanje zraka zaradi izpustov delcev.
peč-na-drva

Pravilno kurjenje in vzdrževanje

 1. Suh les: Drva morajo biti dobro posušena, saj mokra ali sveža drva povzročajo več dima in ima nižjo kurilno vrednost.
 2. Ustrezna velikost drv: Za vašo peč uporabljajte primerno velika. Prevelika ali premajhna drva lahko vplivajo na učinkovitost gorenja.
 3. Redno čiščenje: Peč na drva zahteva redno čiščenje pepela in saj, da ohranja učinkovitost gorenja.

Primernost za različne prostore

 1. Majhni prostori: Peči na drva so primerne za manjše prostore, kjer omogočajo učinkovito ogrevanje.
 2. Prostori z dobrim zračenjem: Uporaba peči na drva je bolj primerna v prostorih z dobrim zračenjem, kar zmanjšuje tveganje za onesnaženje zraka v notranjosti. Urbana okolja: V podeželskih okoljih, kjer je dostop do lesa lažji, so peči na drva pogosto bolj praktična izbira.

Peči na drva so odlična možnost ogrevanja za tiste, ki cenijo obnovljive vire energije in so pripravljeni slediti smernicam za učinkovito in ekološko kurjenje. Upoštevanje pravilnega vzdrževanja in primernosti za različne prostore je ključno za optimalno izkušnjo.

Napredni ogrevalni sistemi

Toplotne črpalke

Kako delujejo

Toplotne črpalke so napreden ogrevalni sistem, ki izkorišča energijo iz okolja za proizvodnjo toplote. Ključni elementi delovanja vključujejo:

 1. Vir toplote: Toplotne črpalke izkoriščajo toploto iz različnih virov, kot so zrak, voda ali zemlja.
 2. Hladilno sredstvo: Hladilno sredstvo v ceveh izmenjuje toploto z okoljem, pri čemer se spreminja iz plina v tekočino in obratno.
 3. Stiskanje in razširjanje: Stisnjeno hladilno sredstvo oddaja toploto, medtem ko se razširi in absorbira toploto iz okolja.
 4. Prepustnost voda ali zraka: Toplota se nato prenaša na ogrevalni sistem doma, bodisi z ogrevanjem vode za radiatorje bodisi z uporabo talnega ogrevanja.

Okoljski vpliv

Prednosti:

 1. Nizke emisije: Toplotne črpalke proizvajajo manj emisij toplogrednih plinov v primerjavi s tradicionalnimi sistemi, saj večinoma izkoriščajo obnovljive vire energije.
 2. Učinkovita uporaba energije: Ker večino energije črpajo iz okolja, so toplotne črpalke energetsko učinkovite, kar pripomore k zmanjšanju obremenitve na okolje.
toplotna-črpalka

Slabosti:

 1. Potrebna električna energija: Za delovanje potrebujemo električno energijo, kar pomeni, da je okoljski vpliv odvisen od načina proizvodnje električne energije v določenem območju.

Primerjava različnih vrst črpalk

 1. Zrak:
  • Prednosti: Enostavna namestitev, primerna za večino podnebnih razmer.
  • Slabosti: Manj učinkovita v ekstremno hladnih pogojih.
 2. Voda:
  • Prednosti: Stabilna temperatura, primernejša za večje sisteme.
  • Slabosti: Zahteva dostop do vodnega vira (jezera, reke).
 3. Zemlja:
  • Prednosti: Konstantna temperatura, učinkovita, primerljiva za manjše površine.
  • Slabosti: Zahteva vrtanje v zemljo, kar lahko pomeni višje začetne stroške.

Primerjava med viri toplote pomaga pri izbiri optimalne toplotne črpalke glede na geografske in infrastrukturne značilnosti ter specifične zahteve ogrevanja doma.

Infrardeče ogrevanje

Sevanje infrardeče toplote

Infrardeče ogrevanje temelji na sevanju infrardeče toplote, ki je elektromagnetno sevanje z daljšimi valovnimi dolžinami od vidne svetlobe. Ključne karakteristike vključujejo:

 1. Oddajanje toplote: Infrardeče ogrevalne naprave oddajajo toploto neposredno na predmete in ljudi, ne da bi ogrevali zrak v okolici.
 2. Absorpcija svetlobe: Trdni predmeti absorbirajo infrardečo svetlobo, kar povzroča, da se segrejejo. Ta toplota se nato sprošča nazaj v okolje.
 3. Učinkovito ogrevanje: Ker gre za neposreden prenos toplote, infrardeče ogrevanje omogoča hitrejše in bolj ciljno ogrevanje prostora.

Aplikacije in prednosti

Aplikacije

 1. Talno ogrevanje: Infrardeče talno ogrevanje je priljubljena aplikacija, ki zagotavlja enakomerno toploto in povečuje udobje.
 2. Stenski ali stropni IR paneli: Tanke IR panele je mogoče namestiti na stene in strop, kjer oddajajo toploto neposredno v prostor.
 3. IR grelniki: Ti se lahko uporabljajo za ogrevanje določenega območja, na primer teras ali delovnih prostorov.
ir-panel-ired-neo-800w-h-5

Prednosti

 1. Hitro ogrevanje: Infrardeče ogrevanje omogoča hitro segrevanje objektov in ljudi, kar vodi v takojšnje občutje toplote.
 2. Energijska učinkovitost: Ker ne ogreva zraka, ampak objekte, je pogosto energetsko učinkovitejše v primerjavi s tradicionalnimi sistemi.
 3. Prednosti za zdravje: Sevanje infrardeče toplote se pogosto pripisujejo pozitivnim vplivom na zdravje, saj spodbuja cirkulacijo krvi in lajša napetost mišic.

Primerjava z drugimi sistemi

 1. Centralno ogrevanje: Infrardeče ogrevanje se razlikuje po tem, da ne ogreva zraka, ampak objekte, kar omogoča bolj ciljno in hitrejše ogrevanje.
 2. Toplotne črpalke: Medtem ko toplotne črpalke črpajo toploto iz okolja, infrardeče ogrevanje deluje neposredno na objekte v prostoru, brez prenosa zraka ali vode.
 3. Peči na drva: Namesto kurjenja trdih goriv za proizvodnjo toplote, infrardeče ogrevanje temelji na elektromagnetnem sevanju, kar omogoča bolj čisto ogrevanje.

Primerjava z drugimi sistemi poudarja specifične prednosti in aplikacije infrardečega ogrevanja ter omogoča boljšo izbiro glede na potrebe in preference uporabnika.

Alternativni načini ogrevanja

Sončna energija

Fotovoltaični sistemi ali sončne elektrarne

Delovanje sončnih elektrarn

 1. Sončne celice: Fotovoltaični sistemi uporabljajo sončne celice, ki pretvarjajo sončno svetlobo v električno energijo s fotovoltaičnim učinkom.
 2. Gonilna sila elektronov: Ko sončna svetloba zadene fotovoltaične celice, se sprosti energija, ki premika elektrone in ustvarja električni tok.
 3. Inverter ali razsmernik: Električni tok se nato usmeri skozi inverter, ki ga pretvori v uporabno električno energijo za ogrevanje doma ali napajanje gospodinjskih naprav.

Sončni kolektorji za ogrevanje vode

Princip delovanja sončnih kolektorjev za ogrevanje vode

 1. Absorpcija sončne energije: Sončni kolektorji absorbirajo sončno svetlobo in jo pretvarjajo v toploto.
 2. Prepustnost toplotnega medija: Toplotni medij v kolektorju (običajno voda ali glikol) prevzame toploto in jo prenese na ogrevalni sistem vode ali prostora.
 3. Shranjevanje topline: Nastala toplota se lahko shranjuje v rezervoarju, da se zagotovi konstantno oskrbo s toplo vodo ali ogreva dom.
sončne-elektrarne

Investicije in prihranki

Investicije

 1. Sončne elektrarne: Začetni stroški vključujejo nakup in namestitev sončnih panelov ter inverterja. Investicija je odvisna od velikosti sistema in specifičnih zahtev.
 2. Sončni kolektorji: Investicije v sončne kolektorje zajemajo stroške nakupa in namestitve, vključno z ogrevalnim sistemom in shranjevalnimi rezervoarji.

Prihranki

 1. Sončne elektrarne: Po namestitvi so operativni stroški nizki, saj sončna energija ni plačljiv vir. Električna energija, ki jo proizvaja sistem, zmanjšuje stroške električnega računa.
 2. Sončni kolektorji: Uporaba sončnih kolektorjev zmanjšuje potrebo po konvencionalnih ogrevalnih virih, kar vodi do prihrankov pri porabi energije za ogrevanje vode ali prostora.

Dolgoročni učinki

 1. Odpornost na energetske nihanje: Sončni sistemi zagotavljajo stabilno in neodvisno oskrbo z energijo, kar povečuje odpornost proti nihanjem cen energije.
 2. Okoljska trajnost: Zmanjšanje uporabe fosilnih goriv prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa in trajnostnemu ravnanju z okoljem.

Investicije v sončno energijo prinašajo dolgoročne prihranke in pozitivne okoljske učinke, kar omogoča trajnostno in ekonomično ogrevanje doma.

Biomasa

Uporaba biomase za ogrevanje

Vir energije

 1. Biomasa: Biomasa je obnovljiv vir energije, ki izhaja iz organskih materialov, kot so lesni ostanki, kmetijski odpadki, odpadki hrane itd.

Postopki ogrevanja

 1. Kurjenje: Biomasa se lahko uporablja za proizvodnjo toplote z neposrednim kurjenjem, bodisi v pečeh na drva ali specializiranih biomasnih kotlih.
 2. Bioplin: Biomasa se lahko tudi anaerobno razgradi za proizvodnjo bioplina, ki se nato lahko uporabi za ogrevanje skozi kogeneracijo.
biomasa

Trajnostni vidiki

Prednosti

 1. Obnovljiv vir: Biomasa je obnovljiv vir, kar pomeni, da je njena uporaba trajnostna, če je pridobljena in uporabljena odgovorno.
 2. Nizki ogljični odtis: Kurjenje biomase običajno proizvaja manj ogljičnih emisij v primerjavi z nekaterimi fosilnimi gorivi, kar zmanjšuje obremenitev na okolje.

Izzivi in upoštevanje trajnosti

 1. Trajnostna pridobitev: Pomembno je, da se biomasa pridobiva na trajnosten način, z ohranjanjem gozdnih območij in ekosistemov.
 2. Uporaba lokalnih virov: Zmanjšanje prevoza biomase s prometom zmanjšuje negativne učinke na okolje in krepi lokalno trajnost.

Primeri biomase

 1. Lesni odpadki: Sekanci, lesni ostanki in lesna biomasa se lahko uporabljajo za ogrevanje v domačem okolju ali v industriji.
 2. Kmetijski odpadki: Odpadki iz kmetijske dejavnosti, kot so slama, storži in stebli rastlin, so lahko vir biomase za proizvodnjo energije.
 3. Bioplinske rastline: Nekatere rastline, kot so koruza ali metuljnice, se lahko gojijo izključno za pridobivanje biomase za bioplin.
 4. Odpadki hrane: Biomasa vključuje tudi odpadke hrane, ki se lahko pretvorijo v bioplin ali se uporabijo za proizvodnjo energije.

Pravilna uporaba in trajnostna pridobitev biomase sta ključnega pomena za ohranjanje okoljske ravnotežje in trajnostno ogrevanje z izkoriščanjem obnovljivih virov energije.

Uporaba pametnih tehnologij pri ogrevanju

Pametni termostati

Delovanje

 1. Senzorji in povezljivost: Pametni termostati vključujejo senzorje za merjenje temperature in vlažnosti ter povezljivost za komunikacijo z drugimi napravami.
 2. Napredni algoritmi: S pomočjo naprednih algoritmov pametni termostati spremljajo navade uporabnika in prilagajajo nastavitve ogrevanja za maksimalno udobje in energetsko učinkovitost.
 3. Daljinsko upravljanje: Uporabniki lahko preko pametnih naprav ali aplikacij daljinsko upravljajo termostat, kar omogoča prilagajanje temperature tudi od daleč.

Sistemi za avtomatizacijo ogrevanja

Integracija naprednih tehnologij

 1. Povezava z inteligentnimi senzorji: Sistemi za avtomatizacijo ogrevanja vključujejo inteligentne senzorje za zaznavanje prisotnosti, odprtih oken in drugih dejavnikov, ki vplivajo na temperaturo.
 2. Pametni aktuatorji: Avtomatizacija vključuje pametne aktuatorje, ki samodejno prilagajajo nastavitve ogrevanja v realnem času na podlagi zbranih podatkov.
 3. Napredno programiranje: Sistem omogoča napredno programiranje, ki se prilagaja spremenljivim potrebam glede na dnevne rutine in sezonske spremembe.
pametna-tehnologija

Upravljanje preko pametnih naprav

Fleksibilnost in uporabniška izkušnja

 1. Aplikacije za pametne naprave: Pametni sistemi omogočajo upravljanje ogrevanja preko pametnih telefonov, tablic ali drugih naprav z nameščenimi aplikacijami.
 2. Spremljanje in poročila: Uporabniki lahko prejemajo informacije o porabi energije, temperaturnih spremembah in drugih podatkih, kar omogoča boljše spremljanje in upravljanje.
 3. Integracija z drugimi pametnimi napravami: Sistemi se pogosto integrirajo z drugimi pametnimi napravami v domu, kot so pametne luči, varnostni sistemi itd.

Pametne tehnologije v ogrevanju prinašajo večjo učinkovitost, udobje in prilagodljivost. Z uporabo naprednih senzorjev, algoritmov ter možnostjo daljinskega upravljanja uporabniki dosežejo boljšo nadzor nad svojim ogrevalnim sistemom.

Energetska učinkovitost in ekologija

Certifikati za energetsko učinkovitost

Pomen certifikatov:

 1. ENERGY STAR: Certifikat, ki označuje energetsko učinkovite izdelke in stavbe. Izdelki z oznako ENERGY STAR ustrezajo strožjim standardom za energetsko učinkovitost.
 2. LEED: Certifikat za trajnostno gradnjo, ki upošteva širok spekter okoljskih meril in praks za zagotavljanje energetske učinkovitosti stavb.
energetska-učnikovitost

Zmanjšanje ogljičnega odtisa

Pametna uporaba energetskih virov

 1. Izbira obnovljivih virov: Izbrati energetske vire z nizkimi emisijami toplogrednih plinov, kot so sončna energija ali biomasa.
 2. Energetska učinkovitost: Uporaba energetsko učinkovite opreme in sistemov za zmanjšanje skupne porabe energije.
 3. Pametno upravljanje sistema: Pametno upravljanje ogrevalnih sistemov zmanjšuje nepotrebno porabo energije.

Dolgoročni vpliv izbrane možnosti

Trajnost in okoljska odpornost:

 1. Dolgoročna stabilnost: Energetsko učinkoviti sistemi pogosto ponujajo dolgoročno stabilnost in zmanjšujejo občutljivost na nihanja cen energije.
 2. Vpliv na lokalno okolje: Pravilna izbira ogrevalnih sistemov zmanjšuje obremenitev lokalnega okolja s čisto uporabo obnovljivih virov in nizkimi emisijami.
 3. Varčevanje z viri: Zmanjšanje porabe energije prispeva k varčevanju z naravnimi viri in ohranjanju okolja za prihodnje generacije.

Upoštevanje življenjskega cikla:

 1. Proizvodnja in namestitev: Pravilna izbira ogrevalnega sistema upošteva tudi vpliv proizvodnje in namestitve na okolje.
 2. Vzdrževanje in odstranjevanje: Dolgoročni vpliv vključuje tudi učinkovitost vzdrževanja ter trajnost odstranjevanja in recikliranja sistema ob koncu njegovega življenjskega cikla.

Energetska učinkovitost in ekologija sta ključna vidika pri izbiri ogrevalnega sistema, saj imajo dolgoročne posledice na okolje, porabo naravnih virov in stabilnost. Certifikati, zmanjšanje ogljičnega odtisa ter trajnostna uporaba virov so ključni dejavniki pri trajnostni izbiri.

Strokovni nasveti in priporočila

Posvet z strokovnjakom

Pomen posveta

 1. Individualna analiza potreb: Posvet s strokovnjakom omogoča individualno analizo potreb vašega doma, upoštevajoč specifične značilnosti, kot so velikost prostora, izolacija in podnebne razmere.
 2. Ocenjevanje različnih možnosti: Strokovnjaki lahko pomagajo pri oceni različnih ogrevalnih možnosti, pri čemer upoštevajo vaše preference, proračun in okoljske cilje.
 3. Dolgoročna vrednost naložbe: Posvet vam omogoča tudi razumevanje dolgoročne vrednosti naložbe, vključno s stroški vzdrževanja, porabo energije in okoljskimi učinki.
energetski-strokovnjaki

Prilagoditve glede na podnebne razmere

Pametno prilagajanje ogrevanja

 1. Optimalna izraba naravnih virov: Glede na podnebne razmere izberite ogrevalni sistem, ki optimalno izkorišča naravne vire, na primer sončno energijo v sončnih podnebjih ali biomaso v gozdnatih območjih.
 2. Sistem za vzdrževanje konstantne temperature: V hladnejših podnebjih razmislite o sistemih, ki omogočajo vzdrževanje konstantne temperature in učinkovito ogrevanje v zimskih mesecih.
 3. Prehodni sistemi za blage zime: V zmernih podnebjih razmislite o prehodnih sistemih, ki lahko nudijo dovolj ogrevanja brez potrebe po preveliki porabi energije.

Finančni vidiki in subvencije

Optimalna finančna naložba

 1. Zaključek o finančni trajnosti: Razmislite o stroških namestitve, vzdrževanja in dolgoročnih finančnih koristih posameznega ogrevalnega sistema.
 2. Iskanje finančnih povračil: Preučite različne subvencije, olajšave in druge finančne možnosti, ki so na voljo za spodbujanje uporabe energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov.
 3. Evaluacija vpliva na vrednost nepremičnine: Upoštevajte tudi, kako izbrani ogrevalni sistem vpliva na vrednost vaše nepremičnine, kar lahko igra vlogo pri dolgoročnih finančnih koristih.

Strokovni nasveti, prilagoditve glede na podnebne razmere ter finančni vidiki in subvencije so ključni pri optimalni izbiri ogrevalnega sistema. Posvet z izkušenim strokovnjakom vam lahko pomaga pri premišljeni odločitvi, ki združuje vaše potrebe, podnebne razmere in finančne cilje.

energetska-subvencija

Zaključek

Izbira ogrevalnega sistema za dom torej zahteva celovito razumevanje specifičnih potreb, podnebnih razmer in finančnih vidikov. Strokovni nasveti, prilagoditve glede na okoliščine ter izbira energetsko učinkovitih in okolju prijaznih rešitev, kot so toplotne črpalke ali sončna energija, lahko vodijo k optimalni izbiri. Pametne tehnologije, kot so pametni termostati, dodatno prispevajo k učinkovitemu upravljanju ogrevanja, zmanjševanju stroškov in okoljskemu trajnostnemu ravnanju.

Načini ogrevanja: Odgovori na pogosta vprašanja

Kako izbrati najboljši sistem za moj dom?

Izbira najboljšega ogrevalnega sistema za dom vključuje več dejavnikov, kot so velikost prostora, podnebne razmere, finančne zmožnosti in okoljski cilji. Posvet z ogrevalnim strokovnjakom je ključen, saj omogoča prilagojen pristop glede na specifične potrebe in okoliščine.

Kakšna je življenjska doba posameznega ogrevalnega sistema?

Življenjska doba ogrevalnih sistemov je odvisna od vrste sistema in kakovosti izdelave. Na splošno je življenjska doba peči na drva približno 15-20 let, toplotne črpalke lahko trajajo 15-25 let, sončni kolektorji za ogrevanje vode pa običajno okoli 20-30 let. Redno vzdrževanje lahko podaljša življenjsko dobo sistema.

Ali lahko kombiniram več različnih načinov ogrevanja?

Da, kombiniranje več različnih načinov ogrevanja, imenovano hibridno ogrevanje, je mogoče. Na primer, lahko kombinirate toplotno črpalko s plinsko pečjo ali sončne kolektorje z biomasnim ogrevanjem. Hibridni sistemi omogočajo boljšo prilagodljivost in učinkovitost, še posebej v spremenljivih vremenskih razmerah.

Kateri ogrevalni sistem je najbolj učinkovit?

Najbolj učinkovit ogrevalni sistem je odvisen od specifičnih pogojev. Toplotne črpalke so običajno zelo učinkovite, saj izkoriščajo obnovljive vire energije. Vendar pa je učinkovitost odvisna tudi od podnebnih pogojev, lokacije in izolacije doma.

Kakšne so prednosti toplotnih črpalk v primerjavi s pečmi na drva?

Toplotne črpalke so običajno bolj energetsko učinkovite in okolju prijazne v primerjavi s pečmi na drva. Zagotavljajo konstantno ogrevanje brez potrebe po ročnem polnjenju goriva, emisije toplogrednih plinov pa so običajno nižje. Vendar pa so stroški namestitve toplotne črpalke lahko višji.

Ali je sončna energija dobra možnost za ogrevanje hiše?

Sončna energija je odlična možnost za ogrevanje hiše, zlasti s pomočjo fotovoltaičnih sistemov ali sončnih kolektorjev za ogrevanje vode. Sončna energija je obnovljiv vir, ki zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv, zmanjšuje ogljični odtis in lahko zmanjša stroške dolgoročno.

Kako zmanjšati stroške ogrevanja z uporabo pametnih tehnologij?

Uporaba pametnih termostatov, sistemov za avtomatizacijo ogrevanja in pametnega upravljanja preko naprav omogoča boljši nadzor nad porabo energije. Pametni termostati lahko prilagajajo temperaturo glede na vaše navade, kar vodi v učinkovitejšo porabo energije. Pametno upravljanje omogoča tudi nadzor nad ogrevalnim sistemom od daleč, kar omogoča prilagajanje glede na spremembe v realnem času.

Kateri ogrevalni sistem je najbolj ekološko sprejemljiv?

Najbolj ekološko sprejemljiv ogrevalni sistem je tisti, ki izkorišča obnovljive vire energije in ima nizke emisije toplogrednih plinov. Toplotne črpalke, sončni kolektorji, biomasa in hibridni sistemi so lahko ekološko sprejemljive možnosti, odvisno od okoljskih pogojev, lokacije in podnebnih razmer. Certifikati za energetsko učinkovitost, kot je ENERGY STAR, lahko služijo kot smernica za okoljsko sprejemljive možnosti.

kaj-je-energetika-naslovna

Kaj je energetika: Od razumevanja osnov do pogleda v prihodnost

Energetika je znanstvena disciplina, ki se ukvarja z raziskovanjem, analizo, in upravljanjem energije ter njenih preoblikovanj med različnimi oblikami. Gre za študij vseh procesov, povezanih s pridobivanjem, prenosom, pretvarjanjem, shranjevanjem in uporabo energije. V vsakdanjem življenju je energetika ključnega pomena, saj je energija neposredno povezana z delovanjem različnih sistemov, ki omogočajo delovanje družbe. Od ogrevanja domov, pogona vozil, delovanja električnih naprav do oskrbe s hrano in delovanja industrije, vse to zahteva energijo. Odgovor na vprašanje, kaj je energetika, je ključno za učinkovito upravljanje virov, trajnostno ravnanje z energijo ter prilagajanje na izzive, povezane z varčevanjem in zmanjševanjem okoljskih vplivov.

Povezava med energijo in delovanjem različnih sistemov v družbi

Povezava med energijo in delovanjem različnih sistemov v družbi je ključna za zagotavljanje funkcionalnosti in napredka. Energija služi kot osnovni vir za gnano silo, ki omogoča delovanje različnih sistemov na vseh ravneh družbe. Na primer:

 1. Gospodinjstva: Energetski viri, kot so električna energija, plin ali toplota, so bistveni za ogrevanje domov, osvetljevanje prostorov, delovanje gospodinjskih aparatov in vzdrževanje udobja v vsakdanjem življenju.
 2. Promet: Energija, pridobljena iz fosilnih goriv ali električnih virov, omogoča delovanje prometnih sistemov, vključno z vožnjo vozil, delovanjem javnega prevoza ter transportom tovora.
 3. Industrija: Različni industrijski sektorji potrebujejo energijo za proizvodnjo, predelavo in transport izdelkov. Električna energija in procesni plini so ključni za delovanje proizvodnih obratov.
 4. Informacijska tehnologija: Delovanje informacijskih sistemov, računalnikov, strežnikov in naprav zahteva električno energijo, brez katere ne bi bilo mogoče izvajati sodobnih komunikacijskih in informacijskih storitev.
 5. Zdravstvo: V zdravstvenih ustanovah energija omogoča delovanje medicinske opreme, vzdrževanje ustreznih pogojev za shranjevanje zdravil in delovanje diagnostičnih naprav.

Celotna družba je torej odvisna od različnih oblik energije za zagotavljanje osnovnih potreb, udobja in tehnološkega napredka. Učinkovito delovanje teh sistemov zahteva pravilno upravljanje in izrabo različnih energetskih virov. Razvoj alternativnih in obnovljivih virov energije je postal ključen za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

kaj je energetika

Osnove energetike

Vrste energetike

Vrste energetike zajemajo različne oblike energije, ki se pojavljajo v naravi, in predstavljajo osnovne gradnike delovanja sveta okoli nas. Mednarodni standardi določajo natančne opredelitve in merske enote za te oblike energije, kar omogoča enotno razumevanje in uporabo na globalni ravni.

Osnovne vrste energije

 1. Kinetična energija: Povezana z gibanjem teles. Na primer, premikanje vozila ali veter, ki poganja vetrnice.
 2. Potencialna energija: Energijsko stanje telesa, ki je dvignjeno v gravitacijskem polju. Primer je voda v višjem položaju pred padcem.
 3. Toplotna energija: Povezana z gibanjem atomov in molekul v snovi ter temperaturnimi spremembami. Na primer, energija, ki jo oddaja peč za ogrevanje prostora.
 4. Kemijska energija: Shranjena energija v kemičnih spojinah, ki se sprosti med kemijskimi reakcijami, kot je zgorevanje lesa ali premoga.
 5. Električna energija: Gibanje elektronov skozi prevodnik ustvarja električno energijo, ki se uporablja za napajanje električnih naprav.
vrste-energije

Pomen pretvorbe energije

 1. Prilagodljivost sistemov: Pretvorba energije je ključna za prilagodljivo delovanje različnih sistemov. Na primer, avtomobili pretvarjajo kemično energijo goriva v kinetično energijo gibanja.
 2. Ohranitev energetskih zakonov: Pretvorba energije med različnimi oblikami mora upoštevati zakone o ohranitvi energije, ki določajo, da se skupna količina energije v zaprtem sistemu ohranja.
 3. Učinkovitost in okoljski vpliv: Razumevanje pretvorbe energije je ključno za oceno učinkovitosti sistema in analizo okoljskih vplivov različnih vrst energetike.

Celovito razumevanje teh osnovnih vrst energetike in procesov pretvorbe energije je ključno za učinkovito ravnanje z energijo in razvoj trajnostnih energetskih sistemov.

Zakon ohranitve energije

Zakon ohranitve energije je temeljni zakon fizike, ki pravi, da v zaprtem sistemu skupna količina energije ostaja nespremenjena. To pomeni, da energija ne more izginiti ali nastati iz nič, temveč se lahko le prenaša med različnimi oblikami ali pretvarja. Zakon ohranitve energije temelji na ideji, da je energija stalna in se ohranja skozi vse faze različnih procesov.

Razumevanje tega zakona pomeni prepoznati, da se energija, ki jo sprosti na primer padajoče telo (kot potencialna energija), ne izgubi, ampak se pretvori v kinetično energijo gibanja. Enako velja za mnoge druge situacije, kjer se energija prenaša in pretvarja, kot na primer pri delovanju motorja, kjer se kemična energija goriva pretvori v gibanje vozila.

V vsakdanjem življenju se zakon ohranitve energije kaže na številne načine, od gibanja vrtečega se kolesa na kolesu do delovanja gospodinjskih aparatov. Primeri vključujejo tudi transformacijo sončne energije v električno energijo v sončnih celicah ali preobrazbo hrane v energijo v telesu med presnovo. Ta univerzalni zakon igra ključno vlogo pri razumevanju in oblikovanju energetskih sistemov v vsakdanjem življenju.

zakon-energije

Energetski viri

Fosilna goriva

Fosilna goriva, kot so nafta, premog in plin, so osnovni viri energije, ki so igrali ključno vlogo v industrijski revoluciji in razvoju sodobne družbe. Vendar pa njihova uporaba vodi do pomembnih okoljskih izzivov. Med njihovim izgorevanjem se sproščajo ogljikov dioksid (CO2) in drugi onesnaževalci, ter tako prispevajo k globalnemu segrevanju in onesnaževanju zraka. Posledično se povečujejo tveganja za podnebne spremembe in zdravstvene težave, kot so dihalne bolezni.

Uporaba fosilnih goriv za pridobivanje energije:

 1. Nafta: Uporablja se predvsem za proizvodnjo goriv, kot so bencin in dizel, ter za proizvodnjo električne energije v termoelektrarnah.
 2. Premog: Klasičen vir za proizvodnjo električne energije v termoelektrarnah. Kljub zmanjševanju uporabe ostaja pomemben vir energije v nekaterih regijah.
 3. Plin: Pogosto se uporablja za proizvodnjo električne energije, ogrevanje in industrijske procese. Naftni plin je tudi čistejši od drugih fosilnih goriv.
fosilna-goriva

Izzivi in alternative

Fosilna goriva so predmet kritik zaradi svojega negativnega vpliva na okolje, kar spodbuja iskanje trajnostnih alternativ. Izzivi vključujejo:

 1. Globalno segrevanje: Emisije toplogrednih plinov prispevajo k segrevanju planeta. Alternativni viri, kot so obnovljivi viri, lahko zmanjšajo ogljični odtis.
 2. Omejene zaloge: Fosilna goriva so omejen vir, zato je ključno razmišljati o dolgoročnih alternativah za zagotavljanje energetske varnosti.
 3. Alternativne energije: Razvoj obnovljivih virov, kot so sončna in vetrna energija, ter investicije v tehnologije nizkih emisij so ključni za premik k bolj trajnostnemu energetskemu sistemu.

Skupno prizadevanje za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in prehod k bolj trajnostnim virom energije je ključno za ohranjanje okolja, zmanjšanje emisij in oblikovanje energetsko varne prihodnosti.

Obnovljivi viri energije: trajnostna In okolju prijazna alternativa

Obnovljivi viri energije predstavljajo ključno orodje v prehodu k bolj trajnostnemu energetskemu sistemu. Med najpomembnejše spadajo sončna, vetrna, hidro in biomasa.

 1. Sončna energija: Izkorišča se s pomočjo fotovoltaičnih celic, ki pretvarjajo sončno sevanje v električno energijo. Sončna energija je neizčrpen vir, čist in brez neposrednih emisij CO2.
 2. Vetrna energija: Vetrnice pretvarjajo kinetično energijo vetra v električno energijo. Vetrna energija je učinkovita in brez emisij med obratovanjem.
 3. Hidro energija: Proizvaja se z izkoriščanjem potencialne energije vodnega toka ali padavin v hidroelektrarnah. Kljub vplivom na okolje je hidro energija čista in trajnostna.
 4. Biomasa: Uporablja se organski material, kot so les in rastlinski ostanki, za proizvodnjo toplote ali električne energije. Biomasa je obnovljiv vir, ki prispeva k zmanjševanju odpadkov.
obnovljivi-viri-energije

Poudarek na obnovljivih virih je pomemben za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv ter zmanjšanje vpliva na podnebne spremembe. Države, kot so Danska, Norveška in Islandija, so odlični primeri uspešne implementacije obnovljivih virov, saj so usmerjene v trajnostne prakse in zmanjšanje ogljičnega odtisa. Njihove izkušnje nudijo vzorec za globalno sprejetje čistejših in trajnostnih energetskih rešitev.

Pomen energetske učinkovitosti: trajnost in zmanjšanje ogljičnega odtisa

Energetska učinkovitost je ključni koncept v prizadevanjih za trajnost in zmanjšanje vpliva na okolje. Gre za razmerje med koristno uporabljeno energijo in vloženo energijo, pri čemer večja učinkovitost pomeni manjšo potrebo po virih energije ter posledično manjše obremenjevanje okolja.

Razlaga koncepta energetske učinkovitosti

Energetska učinkovitost se nanaša na optimalno izrabo energije za doseganje želenega rezultata. To vključuje zmanjšanje izgub energije med prenosom, uporabo učinkovite opreme ter spodbujanje trajnostnih praks.

Primeri ukrepov za povečanje učinkovitosti

 • Gospodinjstva: Namestitev energetsko učinkovite opreme, kot so LED svetila in naprave z oznako ENERGY STAR, izboljšuje učinkovitost. Izolacija domov in uporaba pametnih termostatov sta dodatna primera ukrepov.
 • Industrija: Uvajanje energetsko učinkovitih tehnologij, procesov in sistemov zmanjšuje porabo energije v industrijskih obratih. Recikliranje toplote in optimizacija proizvodnih postopkov so pomembni koraki.
energetska-učinkovitost

Povezava z zmanjševanjem ogljičnega odtisa

Večja energetska učinkovitost neposredno vpliva na zmanjšanje ogljičnega odtisa, saj manjša poraba energije pomeni manjše emisije toplogrednih plinov. Učinkovitejša raba energije prispeva k zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv ter podpira prehod k trajnostnim energetskim sistemom. S tem postane energetska učinkovitost ključen dejavnik pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja in ohranjanju zdravega okolja za prihodnje generacije.

Prihodnost energetike

Novi tehnološki trendi v energetiki: pametna tehnologija, povezanost in umetna inteligenca

Energetski sektor doživlja preobrazbo z najnovejšimi tehnološkimi inovacijami, ki prinašajo večjo učinkovitost, trajnost in inteligentno upravljanje.

Pregled najnovejših tehnoloških inovacij

 • Pametne omrežne tehnologije: Pametna omrežja omogočajo boljše upravljanje in nadzor distribucije električne energije. Senzorji in napredni analitični sistemi omogočajo hitro odzivanje na spremembe v porabi in proizvodnji električne energije.
 • Napredne baterijske tehnologije: Razvoj naprednih baterijskih tehnologij, zlasti v shranjevanju energije, omogoča boljšo integracijo obnovljivih virov, kot sta sončna in vetrna energija, v omrežje ter boljšo prilagodljivost.
 • Elektrifikacija mobilnosti: Prehod na električna vozila in razvoj infrastrukture za njihovo polnjenje prispevata k zmanjševanju emisij iz prometa in razširjanju trajnostnih mobilnostnih rešitev.
 • Napredni nadzorni sistemi: Uvedba tehnologij za boljši nadzor in upravljanje energetskih sistemov, vključno z avtomatizacijo in avtonomnimi rešitvami, pripomore k večji zanesljivosti in učinkovitosti.

Vloga pametnih tehnologij, internet stvari (IoT) in umetne inteligence

 • Pametni nadzor: Pametni merilniki omogočajo natančnejše spremljanje porabe energije v realnem času, kar vodi do boljšega razumevanja in optimizacije rabe energije.
 • Internet stvari (IoT): Povezovanje naprav in sistemov prek interneta omogoča boljše upravljanje naprav, prepoznavanje težav ter avtomatizacijo procesov, kar prispeva k energetski učinkovitosti.
 • Umetna inteligenca: Napredni analitični sistemi in algoritmi umetne inteligence omogočajo napovedovanje porabe energije, optimizacijo omrežij, prilagajanje oskrbe ter avtomatizacijo odločitev.
prihodnost-energetike

Vpliv tehnoloških trendov na prihodnost energetskega sektorja

Pričakovati je, da bodo tehnološki trendi preoblikovali energetski sektor v bolj prilagodljiv, učinkovit in trajnosten sistem. Večja povezanost, inteligentno upravljanje ter hitro spremljanje in odzivanje na spremembe bodo postali ključni elementi pri ustvarjanju energetske prihodnosti, ki bo temeljila na trajnostnih praksah, zmanjševanju emisij in zadovoljevanju naraščajočih energetskih potreb.

Trajnostna energetska prihodnost: očiščenje in oživljanje energetike

Trajnostna energetska prihodnost predstavlja odgovor na izzive podnebnih sprememb, izčrpavanja naravnih virov in potrebo po zmanjšanju odvisnosti od tradicionalnih, pogosto onesnažujočih virov energije. Ključni elementi trajnostnega pristopa vključujejo:

Čistejši in obnovljivi viri energije: Prehod s fosilnih goriv na čistejše in obnovljive vire energije, kot so sončna, vetrna, hidro in biomasa, je ključen za zmanjšanje ogljičnega odtisa in ohranjanje okolja. Tehnološki napredek in naložbe v obnovljive vire spodbujajo energetsko neodvisnost ter omogočajo trajnostno proizvodnjo električne energije.

trajnostna-prihodnost

Energetska učinkovitost in povezljivost: Trajnostna prihodnost zahteva tudi poudarek na energetski učinkovitosti v vseh sektorjih, od gospodinjstev do industrije. Pametne tehnologije, internet stvari (IoT) in umetna inteligenca omogočajo boljše nadzorovanje in upravljanje rabe energije, kar prispeva k zmanjšanju izgub in optimizaciji energetskih sistemov.

Vpliv na globalni ravni: Spremembe v energetskem sektorju na poti k trajnostni prihodnosti imajo globalne posledice. Razvoj držav, ki se osredotočajo na obnovljive vire, spodbuja globalno sodelovanje in tržne premike. Hkrati pa omogoča zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, zdravje ljudi ter zagotavljanje energetske varnosti.

S prehodom k trajnostni energetski prihodnosti lahko oblikujemo bolj vzdržno družbo, ki izkorišča obnovljive vire, zmanjšuje ogljični odtis ter spodbuja inovacije v tehnologiji in praksah. To bo ključno za oblikovanje okolju prijaznejšega, stabilnejšega in energetsko varnejšega sveta.

Kaj je energetika: Zaključek

Energetika je torej ključna gonilna sila sodobnega življenja, ki omogoča razvoj in napredek. Z raznolikostjo energetskih virov in nenehnim tehnološkim napredkom smo na pragu prelomnih trenutkov v načinu, kako proizvajamo, distribuiramo in porabljamo energijo.

Prehod k trajnostnim, obnovljivim virom energije in učinkovitemu energetskemu upravljanju postaja vedno bolj ključen, saj se soočamo s izzivi podnebnih sprememb in omejenih naravnih virov. Odgovor na vprašanje kaj je energetika in aktivno sodelovanje v energetiki postajata ne samo nujnost za ohranjanje okolja, ampak tudi ključna vloga vsakega posameznika v oblikovanju bolj trajnostne in energetsko učinkovite prihodnosti.

Kaj je energetika: Odgovori na pogosta vprašanja

Kakšna je razlika med obnovljivimi in neobnovljivimi viri energije?

Obnovljivi viri energije so viri, ki se naravno obnavljajo, kot so sončna, vetrna in hidro energija. Neobnovljivi viri, kot so nafta in premog, pa se izčrpavajo in niso trajnostni na dolgi rok.

Kako delujejo sončne celice in kako lahko izkoristimo sončno energijo?

Obnovljivi viri energije so viri, ki se naravno obnavljajo, kot so sončna, vetrna in hidro energija. Neobnovljivi viri, kot so nafta in premog, pa se izčrpavajo in niso trajnostni na dolgi rok.

Kakšen je vpliv podnebnih sprememb na energetski sektor?

Podnebne spremembe lahko vplivajo na razpoložljivost vodnih virov za hidroelektrarne, povečajo tveganje ekstremnih vremenskih dogodkov in spodbudijo potrebo po prilagoditvi infrastrukture na spremembe v podnebju.

Kateri so glavni izzivi pri integraciji obnovljivih virov v energetski sistem?

Glavni izzivi vključujejo nihanje proizvodnje obnovljivih virov (npr. vetra in sonca), potrebo po učinkovitem shranjevanju energije ter prilagoditve obstoječe infrastrukture na nove tehnologije.

Kako pametne tehnologije prispevajo k energetski učinkovitosti?

Pametne tehnologije omogočajo boljši nadzor in upravljanje rabe energije. Pametni termostati, senzorji in IoT pripomorejo k avtomatizaciji in optimizaciji energetskih sistemov.

Kaj je energetski prehod in zakaj je pomemben?

Energetski prehod označuje prehod od fosilnih goriv k obnovljivim virom energije in učinkovitejšim tehnologijam. Pomemben je zaradi zmanjšanja emisij, trajnostnega razvoja ter zmanjšanja odvisnosti od omejenih naravnih virov.

Kako se lahko posamezniki vključijo v trajnostno rabo energije v vsakdanjem življenju?

Posamezniki lahko prispevajo k trajnostni rabi energije z uporabo energetsko učinkovite opreme, izolacijo domov, zmanjšanjem porabe vode in uporabo obnovljivih virov, kot so sončni paneli.

cilji-energetske-izkaznice-naslovna

Izdelava energetske izkaznice: Kako lahko povečate vednost vaše nepremičnine?

Energetska izkaznica, ključno orodje v sodobnem pristopu k gradnji in vzdrževanju stavb, predstavlja nepogrešljiv dokument, ki osvetljuje energetsko učinkovitost in trajnost bivalnega prostora. Zavezana k razkrivanju skritih energetskih vidikov stavb, izkaznica ni le zakonska zahteva, temveč pomembno orodje za lastnike nepremičnin, potencialne kupce in najemnike.

V prispevku bomo raziskali pomen energetske izkaznice, zakaj je ključna za današnje gradbene standarde ter kako prinaša koristi tako posameznikom kot tudi okolju. Poglobili se bomo v proces izdelave izkaznice, razumevanje energetskih razredov in prakse, ki vodijo do bolj trajnostne prihodnosti naših bivalnih prostorov.

cilji-energetske-izkaznice

Pomen energetske izkaznice

Zakonski okvir

Energetska izkaznica predstavlja ključen element energetske politike, ki jo določa zakonodaja Republike Slovenije. Zakonski okvir, ki ureja izdelavo in uporabo energetskih izkaznic, je predvsem zasnovan z namenom spodbujanja energetske učinkovitosti in zmanjšanja ogljičnega odtisa v gradbenem sektorju. Glavni zakoni, ki urejajo področje energetskih izkaznic, vključujejo:

 1. Zakon o učinkoviti rabi energije – ZURE (1): Opredeljuje zahteve za energetsko učinkovitost v stavbah ter določa obveznost pridobitve energetske izkaznice ob prodaji ali oddaji nepremičnine v najem.
 2. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (2): Natančno določa postopek izdelave izkaznice, kriterije za določanje energetskih razredov in druge tehnične podrobnosti.
 3. Gradbeni zakon GZ-1 (3): Vsebuje določbe o energetski učinkovitosti v gradbenem sektorju ter poudarja pomen upoštevanja energetskih standardov pri novogradnjah.

Cilji energetske izkaznice

Cilji, ki jih zasleduje uvajanje energetskih izkaznic, so v skladu s širšimi prizadevanji za trajnostni razvoj in zmanjšanje vpliva na okolje. Ključni cilji vključujejo:

 1. Spreminjanje vedenja potrošnikov: Energetska izkaznica predstavlja transparentno orodje, ki potrošnikom omogoča, da pridobijo informacije o energetski učinkovitosti nepremičnine. S tem se spodbuja izbira bolj energetsko učinkovitih domov.
 2. Zmanjševanje porabe energije: Z osveščanjem lastnikov nepremičnin o energetski učinkovitosti se spodbuja izvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe energije, kar posledično zmanjšuje stroške gospodinjstev in prispeva k trajnostnemu ravnanju.
 3. Spodbujanje energetskih prenov: Energetska izkaznica deluje kot spodbuda za izvajanje energetskih prenov obstoječih stavb, s čimer se dviguje celotna energetska učinkovitost stanovanjskega in poslovnega prostora.

Skupni cilj je tako ustvariti okolje, kjer je energetska učinkovitost ključnega pomena, hkrati pa prispevati k zmanjšanju ogljičnega odtisa in spodbujanju trajnostnega razvoja na področju gradbeništva.

energetska-učinkovitost

Kaj je energetska izkaznica?

Definicija

Energetska izkaznica predstavlja standardiziran dokument, ki ponuja oceno energetske učinkovitosti stavbe ali stanovanja. Ta ocena je predstavljena v obliki razreda ali lestvice, ki odraža porabo energije in izpust ogljikovega dioksida stavbe v določenem časovnem obdobju. Glavni cilj izkaznice je zagotoviti jasno in enostavno razumevanje energetske učinkovitosti stavbe za lastnike, potencialne kupce ali najemnike.

Energetska izkaznica zajema več ključnih informacij:

 1. Energetski razred:
  • Ocenjuje se na podlagi porabe energije na kvadratni meter.
  • Razredi segajo od A (nizka poraba) do G (visoka poraba).
 2. Poraba energije:
  • Izražena v kilovatnih urah na leto na kvadratni meter.
 3. Izpusti ogljikovega dioksida:
  • Prikazujejo okoljski vpliv stavbe.
 4. Priporočila za povečanje učinkovitosti:
  • Navedena so priporočila za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe.

Pomembno je omeniti, da je energetska izkaznica zakonsko obvezna pri prodaji ali oddaji nepremičnine v najem. Skozi enostavno razumevanje teh informacij omogoča izkaznica lastnikom in uporabnikom, da sprejemajo bolj ozaveščene odločitve o energetski učinkovitosti svojih bivalnih prostorov.

energetska izkaznica
Primer energetske izkaznice (VIR)

Zakaj je energetska izkaznica pomembna za nepremičnine

Energetska izkaznica postaja ključno orodje v nepremičninskem sektorju zaradi svojega vpliva na več vidikov, ki neposredno vplivajo na lastnike, kupce in najemnike nepremičnin.

1. Vpliv na vrednost nepremičnine

Energetska izkaznica ima neposreden vpliv na tržno vrednost nepremičnine. Višje ocene energetske učinkovitosti, ki jih stavba prejme, prinašajo večjo privlačnost za potencialne kupce ali najemnike. Energetsko učinkovite nepremičnine imajo nižje obratovalne stroške, kar povečuje privlačnost investitorjem in zagotavlja dolgoročno ekonomsko vrednost.

2. Trajnostna gradnja in energetska učinkovitost

Energetska izkaznica spodbuja trajnostno oz. zeleno gradnjo in poudarja pomen zmanjšanja ogljičnega odtisa. Z višjimi ocenami se stavbe pozicionirajo kot okolju prijazne, kar postaja vse bolj pomembno v kontekstu globalnih prizadevanj za zmanjšanje podnebnih sprememb. Investitorji in kupci se vse bolj ozirajo po nepremičninah, ki združujejo visoke standarde energetske učinkovitosti z odgovornim ravnanjem do okolja.

Z uvedbo energetske izkaznice se tako spodbuja gradnja in vzdrževanje energetsko učinkovitih stavb, kar prinaša širše koristi za skupnost, gospodarstvo in okolje.

Postopek izdelave energetske izkaznice

Potrebna dokumentacija

Za uspešno izdelavo energetske izkaznice je ključno zagotoviti ustrezno dokumentacijo, ki omogoča strokovnjakom natančno oceno energetske učinkovitosti stavbe. Običajno so potrebni naslednji dokumenti:

 1. Načrti gradnje:
  • Arhitekturni načrti stavbe, ki vključujejo informacije o zasnovi, razporeditvi prostorov, materialih in izolaciji.
 2. Tehnične specifikacije oken in vrat:
  • Podrobne informacije o materialih in lastnostih oken ter vrat, vključno s stopnjo izolacije.
 3. Podatki o ogrevanju in hlajenju:
  • Specifikacije ogrevalnih in hladilnih sistemov, vključno s podatki o vrsti goriva, zmogljivosti in učinkovitosti.
 4. Podatki o ventilaciji in klimatizaciji:
  • Informacije o sistemu prezračevanja in klimatizacije ter njihovem vplivu na energetsko učinkovitost stavbe.
 5. Podatki o materialih:
  • Seznam uporabljenih gradbenih materialov in njihovih lastnosti, ki vplivajo na toplotno prevodnost in izolacijo.
 6. Podatki o prezračevanju:
  • Informacije o naravnem ali mehanskem prezračevanju stavbe, vključno s podatki o zračnih režah in prezračevalnih sistemih.
 7. Podatki o uporabi obnovljivih virov energije:
 8. Evidenca o energetskih sistemih:
  • Podatki o energetskih sistemih v stavbi, vključno s porabo energije za razsvetljavo, gospodinjske aparate in druge naprave.

Zagotavljanje natančne in celovite dokumentacije omogoča strokovnjakom, da izdelajo energetsko izkaznico, ki odraža realno stanje in omogoča natančno oceno energetske učinkovitosti stavbe.

načrt-hiše

Pregled postopka s strokovnjakom

Pridobitev energetske izkaznice s strokovnjakom poteka skozi več ključnih korakov, ki zagotavljajo natančno in celovito oceno energetske učinkovitosti stavbe. Postopek običajno vključuje naslednje faze:

 1. Pregled dokumentacije:
  • Strokovnjak preuči vso potrebno dokumentacijo, kot so načrti gradnje, tehnične specifikacije, podatki o ogrevanju in drugi relevantni materiali.
 2. Ogled nepremičnine:
  • Strokovnjak opravi fizični ogled stavbe, da pridobi dodatne informacije o izvedbi gradnje, materialih in morebitnih spremembah v strukturi stavbe.
 3. Meritve in preiskave:
  • Po potrebi strokovnjak izvede meritve, na primer merjenje debeline izolacije ali preverjanje učinkovitosti ogrevalnega sistema.
 4. Analiza energetske učinkovitosti:
  • Na podlagi zbranih podatkov strokovnjak izvede analizo energetske učinkovitosti stavbe ter določi ustrezen energetski razred.
 5. Priporočila za izboljšave:
  • Strokovnjak poda priporočila za izboljšave, ki bi pripomogle k dvigu energetske učinkovitosti stavbe, če je to mogoče.
 6. Izdelava energetske izkaznice:
  • Na koncu strokovnjak izdela energetsko izkaznico, ki vključuje vse relevantne podatke, razrede in morebitna priporočila za lastnika stavbe.
 7. Izdaja izjave o izkaznici:
  • Strokovnjak izda izjavo, ki potrjuje skladnost energetske izkaznice z veljavno zakonodajo.
strokovnjak

Pregled postopka s strokovnjakom zagotavlja, da je energetska izkaznica temeljita in natančna, kar je ključno za zagotavljanje relevantnih informacij o energetski učinkovitosti stavbe.

Energetske izkaznice stavb na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) izdelujejo neodvisni strokovnjaki s pridobljeno licenco kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico torej lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju. Seznam pooblaščenih strokovnjakov najdete TUKAJ.

Kriteriji in ocena energetske učinkovitosti

Energetski razredi

Energetski razredi so ključni kriterij pri pridobivanju energetske izkaznice in predstavljajo oceno energetske učinkovitosti stavbe. Razredi so običajno označeni z črkami od A do G, kjer A označuje visoko energetsko učinkovito stavbo, medtem ko G označuje stavbo z nižjo energetsko učinkovitostjo. Razlaga posameznih razredov je naslednja:

izdelava energetske izkaznice razredi
 1. Razred A:
  • Visoka energetska učinkovitost:
   • Stavba z razredom A velja za izjemno energetsko učinkovito. To pomeni, da porabi malo energije za ogrevanje, hlajenje, osvetlitev in druge energetske potrebe. Takšne stavbe imajo nizke obratovalne stroške in so okolju prijazne.
 2. Razred B:
  • Dobra energetska učinkovitost:
   • Stavba z razredom B kaže na dobro energetsko učinkovitost. Ima nekoliko višje obratovalne stroške kot stavbe razreda A, vendar še vedno velja za učinkovito in prijazno do okolja.
 3. Razred C:
  • Povprečna energetska učinkovitost:
   • Stavbe s razredom C imajo povprečno energetsko učinkovitost. Obratovalni stroški so zmerni, vendar bi lahko še vedno izboljšali učinkovitost s ciljem zmanjšanja porabe energije.
 4. Razred D:
  • Podpovprečna energetska učinkovitost:
   • Stavba razreda D kaže na podpovprečno energetsko učinkovitost. Obratovalni stroški so lahko višji, in izboljšave so priporočljive za zmanjšanje porabe energije.
 5. Razred E:
  • Nizka energetska učinkovitost:
   • Stavbe razreda E so energetsko manj učinkovite in imajo višje obratovalne stroške. Potrebne so pomembne izboljšave za zmanjšanje porabe energije.
 6. Razred F in G:
  • Zelo nizka energetska učinkovitost:
   • Stavbe razreda F in G veljajo za najmanj energetsko učinkovite. Obratovalni stroški so visoki, in te stavbe zahtevajo temeljite izboljšave za zmanjšanje porabe energije.

Energetski razredi na izkaznici pomagajo lastnikom in uporabnikom hitro razumeti, kako učinkovita je stavba v primerjavi z drugimi. Cilj je spodbujati lastnike k izvajanju energetsko učinkovitih ukrepov za zmanjšanje okoljskega vpliva in znižanje stroškov obratovanja stavb.

energetski-razredi

Določitev končne ocene

Pridobitev energetske izkaznice vključuje ocenjevanje več ključnih elementov, ki skupaj določajo končno oceno. Tri glavne kategorije so:

1. Vpliv ogrevalnega sistema

Ogrevalni sistem ima ključno vlogo pri določanju energetske učinkovitosti stavbe. Ocenjuje se na podlagi:

 • Vrste goriva:
  • Uporaba obnovljivih virov energije, kot so toplotne črpalke ali sončni kolektorji, pozitivno vpliva na oceno.
 • Učinkovitost sistema:
  • Moderni in učinkoviti ogrevalni sistemi prispevajo k višji oceni.
 • Pametni sistemi nadzora:
  • Avtomatizirani sistemi za nadzor oz. regulacijo temperature lahko pozitivno vplivajo na oceno.

2. Izolacija in energetska učinkovitost oken

Izolacija in energetska učinkovitost oken sta ključna dejavnika za ohranjanje toplote v stavbi. Vključujejo:

 • Debelina izolacije:
  • Debelejša izolacija pripomore k boljši oceni, saj zmanjšuje toplotne izgube.
 • Kakovost oken:
  • Visokokakovostna okna s termo izolativnimi lastnostmi pozitivno vplivajo na oceno.
 • Zračne reže in tesnjenje:
  • Dobro tesnjenje oken in minimalne zračne reže prispevajo k energetski učinkovitosti stavbe.
izolacija-oken

3. Drugi pomembni dejavniki

Poleg ogrevalnega sistema in izolacije so pomembni tudi drugi faktorji:

 • Uporaba obnovljivih virov:
  • Integracija obnovljivih virov energije, kot so sončne elektrarne, pozitivno vpliva na končno oceno.
 • Vzdrževanje in stanje gradbenih materialov:
  • Redno vzdrževanje stavbe ter kakovost in trajnost gradbenih materialov so ključni za doseganje višjih ocen.
 • Energetsko učinkovite naprave:
  • Uporaba gospodinjskih aparatov z visoko energetsko učinkovitostjo pozitivno prispeva k oceni.

Določanje končne ocene za energetsko izkaznico temelji na celoviti analizi teh ključnih elementov, kar zagotavlja realno sliko energetske učinkovitosti stavbe.

Izdelava energetske izkaznice danes ni več samo opcija

Energetska izkaznica torej predstavlja ključno orodje za razumevanje in izboljšanje energetske učinkovitosti stavb. Skozi zgornje razlage smo se naučili postopka izdelave izkaznice, pomena energetskih razredov ter vpliva ključnih dejavnikov, kot so ogrevalni sistem, izolacija in drugi.

Pogosta vprašanja odražajo praktične skrbi lastnikov nepremičnin, ki se nanašajo na veljavnost izkaznice, obveznost izdelave, in kako ravnati ob nizki oceni. Jasni odgovori na ta vprašanja pomagajo lastnikom in uporabnikom stavb bolje razumeti pomen energetske učinkovitosti in sprejeti ustrezne korake za izboljšanje.

Na koncu lahko poudarimo, da je energetska izkaznica ključna za trajnostno upravljanje nepremičnin in prispeva k zmanjšanju okoljskega odtisa. Znanje o energetski učinkovitosti stavbe ne samo izpolnjuje zakonske zahteve, temveč tudi pomaga lastnikom ustvariti bolj energetsko učinkovite, stroškovno ugodne in okolju prijazne prostore. S tem smo opisali pomembnost, postopek in prakse v zvezi z energetskimi izkaznicami, ki igrajo ključno vlogo v sodobnem pristopu k gradnji in vzdrževanju stavb.

Odgovori na pogosta vprašanja

Ali je izdelava izkaznice obvezna za vse vrste nepremičnin?

Obvezna je v naslednjih primerih:
– v primeru prodaje nepremičnine,
– v primeru oddaje nepremičnine v najem za obdobje enega leta ali več,
– za javne stavbe, ki presegajo površino 250 m2 in
– stavbe s celotno tlorisno površino nad 5002, kjer se pogosto zadržuje javnost.

Kako dolgo velja energetska izkaznica?

Energetska izkaznica velja deset let od datuma izdaje. Po poteku tega obdobja je potrebno pridobiti novo izkaznico, če lastnik želi prodati ali oddati nepremičnino.

Kaj storiti, če je ocena nizka?

Če je ocena na energetski izkaznici nizka, je priporočljivo razmisliti o izvedbi energetskih izboljšav. Strokovnjaki lahko svetujejo glede možnih ukrepov, ki bodo pripomogli k dvigu energetske učinkovitosti stavbe in posledično izboljšali oceno.

Ali je izkaznica potrebna pri najemu?

Da, izkaznica je potrebna tudi pri oddaji nepremičnine v najem. Lastniki, ki oddajajo nepremičnine, so dolžni pridobiti energetsko izkaznico in jo predstaviti potencialnim najemnikom. Izkaznica zagotavlja informacije o energetski učinkovitosti stavbe, kar je pomembno pri odločanju najemnikov.

energetska-prenova-hiše-naslovna

Energetska prenova hiše: Kako povečati učinkovitost in varčevati z energijo

Energetska prenova hiše predstavlja ključno orodje za zmanjšanje porabe energije in posledično nižje račune za ogrevanje ter hlajenje. Poleg finančnih koristi pa ima tudi širše trajnostne učinke. Zmanjšanje ogljičnega odtisa, povečanje energetske učinkovitosti ter uporaba obnovljivih virov energije postavljajo energetsko prenovo v središče prizadevanj za bolj trajnostno prihodnost.

Zakaj energetska prenova?

Razumevanje potrebe po energetski prenovi izhaja iz spoznanja, da je odgovorno ravnanje z energijo ključno za trajnostno prihodnost. V nadaljevanju bomo raziskali, zakaj je energetska prenova hiše nujna, kako se je izvaja v praksi, kako vpliva na finančno stanje gospodinjstva, ter katere dolgoročne pozitivne učinke ima na okolje.

Razumevanje potrebe po zmanjšanju porabe energije

Zavedanje omejenosti naravnih virov in naraščajoče skrbi glede podnebnih sprememb poudarjajo potrebo po učinkoviti rabi energije. Energetska prenova hiše omogoča lastnikom, da postanejo odgovorni porabniki energije in zmanjšajo svoj ogljični odtis. S tem pripomorejo k globalnim prizadevanjem za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in ohranjanje okolja za prihodnje generacije.

Finančni in okoljski vidiki energetske učinkovitosti

Energetska učinkovitost prinaša dvojne koristi – finančne in okoljske. Zmanjšanje porabe energije pomeni manjše stroške za ogrevanje in hlajenje, kar pozitivno vpliva na družinski proračun. Hkrati pa zmanjšanje obremenitve na okolje zmanjšuje potrebo po izkoriščanju fosilnih goriv ter pripomore k ohranjanju ekosistemov.

Dolgoročni pozitivni vplivi energetske prenove se kažejo na več ravneh. Lastniki hiš lahko opazijo stabilno zmanjšanje stroškov energije, kar na dolgi rok prinaša znatne prihranke. Poleg tega povečana energetska učinkovitost povečuje vrednost nepremičnine, saj postaja energetsko učinkovita hiša vse bolj zaželena na trgu nepremičnin.

energetska-prenova-hiše

V nadaljevanju prispevka bomo zapisali konkretno izvedbo korakov energetske prenove hiše in kako se ti odražajo na trajnostnem razvoju ter dolgoročnih koristih.

Koraki energetske prenove

Izolacija

Izolacija je ključna stopnja energetske prenove, saj zmanjšuje toplotne izgube in povečuje energetsko učinkovitost hiše. To pomeni, da hiša potrebuje manj energije za ogrevanje in hlajenje, kar lahko pomeni znatne prihranke pri stroških.

Vrste izolacije

Za izolacijo stavb se uporablja široka paleta materialov, ki se razlikujejo po svojih lastnostih in primernosti za določene namene.

 • Izolacija sten

Za izolacijo sten se najpogosteje uporabljajo penasti materiali, kot so poliuretanska pena, stiropor ali kamena volna. Ti materiali so lahki in enostavni za namestitev, hkrati pa imajo odlične toplotnoizolacijske lastnosti.

 • Izolacija strehe

Za izolacijo strehe se lahko uporabljajo različni materiali, odvisno od vrste strehe. Za izolacijo ravnih streh se najpogosteje uporabljajo penasti materiali, za izolacijo nagnjenih streh pa mineralna volna ali pluta.

izolacija-strehe
 • Izolacija tal

Za izolacijo tal se najpogosteje uporabljata mineralna volna ali pluta. Ti materiali so odporni na vlago in lahko pomagajo zmanjšati hrup iz okolice.

Izbira pravega izolacijskega materiala

Pri izbiri izolacijskega materiala je pomembno upoštevati naslednje dejavnike:

 • Toplotnoizolacijske lastnosti

Izolacija mora imeti čim boljše toplotnoizolacijske lastnosti, da bo učinkovito zmanjšala toplotne izgube.

 • Prostorska zahtevnost

Izolacija mora biti primerno debela, da bo zagotavljala ustrezno toplotno izolacijo.

 • Cena

Cena izolacije se razlikuje glede na vrsto materiala in debelino.

 • Okoljski in trajnostni vidiki

Pri izbiri izolacijskega materiala je pomembno upoštevati tudi okoljske in trajnostne vidike. Nekateri izolacijski materiali so bolj okolju prijazni kot drugi.

Postopek namestitve izolacije

Namestitev izolacije je lahko zahtevna naloga, zato je priporočljivo, da jo opravijo usposobljeni izvajalci.

Pri namestitvi izolacije je pomembno upoštevati naslednje:

 • Način namestitve

Izolacija se lahko namesti na različne načine, odvisno od vrste materiala in namembnosti.

 • Debelina izolacije

Izolacija mora biti dovolj debela, da bo zagotavljala ustrezno toplotno izolacijo.

 • Zaščita izolacije

Izolacija mora biti ustrezno zaščitena pred vlago in zunanjimi vplivi.

izolacijska-volna

Pričakovani učinki na energetsko učinkovitost

Učinki izolacije na energetsko učinkovitost so lahko zelo ugodni. Pravilna izolacija lahko zmanjša stroške ogrevanja in hlajenja za 20-50 %.

Poleg tega lahko izolacija izboljša udobje bivanja v hiši, saj pomaga zmanjšati temperaturne razlike med notranjostjo in zunanjostjo.

Zamenjava oken in vrat

Zamenjava oken in vrat je pomemben korak pri energetski prenovi hiše. Stara okna in vrata imajo pogosto slabo toplotno prehodnost, kar pomeni, da lahko veliko toplote uide iz hiše. Zamenjava starih oken in vrat z novimi, energetsko varčnimi okni in vrati, lahko zmanjša stroške ogrevanja in hlajenja za 20-30 %.

Prednosti energetsko učinkovitih oken

Energetsko učinkovita okna imajo boljšo toplotno prehodnost kot stara okna. To pomeni, da zadržujejo več toplote v notranjosti hiše pozimi in manj toplote izpuščajo zunaj poleti. Energetsko učinkovita okna lahko prispevajo tudi k zmanjšanju hrupa iz okolice.

Izbira primerne energetsko učinkovite materiale

Pri izbiri energetsko učinkovitih oken in vrat je pomembno upoštevati naslednje dejavnike:

 • Toplotna prehodnost

Toplotna prehodnost je ključni dejavnik pri izbiri energetsko učinkovitih oken in vrat. Izberite okna in vrata z čim nižjo toplotno prehodnostjo.

 • Material

Okna in vrata so lahko izdelana iz različnih materialov, ki imajo različne toplotnoizolacijske lastnosti. Najbolj učinkoviti materiali za okna in vrata so PVC, les in aluminij.

 • Dvojno ali trojno steklo

Dvojno steklo je bolj učinkovito pri zadrževanju toplote kot enoslojno steklo. Trojno steklo je še bolj učinkovito, vendar je tudi dražje.

 • Barva

Temnejša barva stekla je manj učinkovita pri zadrževanju toplote kot svetlejša barva.

Postopek namestitve in stroški

Namestitev oken in vrat je lahko zahtevna naloga, zato je priporočljivo, da jo opravijo usposobljeni izvajalci.

Stroški zamenjave oken in vrat se razlikujejo glede na velikost in vrsto oken in vrat ter stroške dela in materialov. Povprečni stroški zamenjave enega okna znašajo okoli 1.000 evrov.

Vpliv na estetiko hiše

Zamenjava oken lahko vpliva na zunanji videz hiše. Pri izbiri novih oken je zato pomembno, da izberete okna, ki ustrezajo slogu vaše hiše.

Zamenjava oken in vrat je pametna naložba, ki se vam lahko dolgoročno obrestuje. Z zamenjavo starih oken in vrat z novimi, energetsko varčnimi okni in vrati, lahko zmanjšate stroške ogrevanja in hlajenja ter izboljšate udobje bivanja v hiši.

Ogrevanje in hlajenje

Energetska učinkovitost ogrevanja in hlajenja je pomemben dejavnik pri energetski prenovi hiše. Stari ogrevalni in hladilni sistemi so pogosto neučinkoviti in lahko povzročijo visoke stroške energije.

Sodobni ogrevalni sistemi

Sodobni ogrevalni sistemi ponujajo številne prednosti pred starimi sistemi. So bolj učinkoviti, kar pomeni, da porabijo manj energije za ogrevanje ali hlajenje hiše. To lahko pomeni znatne prihranke pri stroških energije.

Poleg tega so sodobni ogrevalni sistemi pogosto bolj okolju prijazni kot stari sistemi. Uporabljajo obnovljive vire energije, kot so toplotne črpalke in sončne elektrarne, ali pa so bolj učinkoviti pri izkoriščanju fosilnih goriv.

Vrste sodobnih ogrevalnih sistemov

Med najbolj priljubljene sodobne ogrevalne sisteme sodijo:

 • Toplotne črpalke

Toplotne črpalke so naprave, ki prenaša toploto iz okolja v notranjost hiše. Uporabljajo lahko različne vire energije, kot so zrak, voda ali zemlja. Toplotne črpalke so zelo učinkovite pri ogrevanju in hlajenju, zato lahko omogočijo velike prihranke pri stroških energije. Več o toplotnih črpalkah na Aterm.

 • Sončni paneli

Sončni ali solarni paneli pretvarjajo sončno energijo v toploto. Uporabljajo se lahko za ogrevanje vode, ogrevanje prostora ali celo za proizvodnjo električne energije. Sončni paneli so okolju prijazna rešitev za ogrevanje, ki lahko prinese znatne prihranke pri stroških energije. Več o sončnih elektrarnah na Sonet Solar.

 • Visoko učinkoviti kotli

Visoko učinkoviti kotli so kotli, ki imajo visok izkoristek. To pomeni, da porabijo manj energije za ogrevanje vode ali ogrevanje prostora. Visoko učinkoviti kotli lahko prinesejo znatne prihranke pri stroških energije.

 • Pametni termostati

Pametni termostati omogočajo daljinsko upravljanje ogrevanja ali hlajenja. Uporabniki lahko pametne termostate uporabljajo za programiranje ogrevanja ali hlajenja, za nadzor temperature v hiši ali za optimizacijo porabe energije. Tudi pametni termostati lahko prispevajo znatne prihranke pri stroških energije.

Pričakovani prihranki in investicije

Prihranki pri stroških energije, ki jih lahko pričakujemo z uvedbo sodobnih ogrevalnih sistemov, so odvisni od vrste sistema, velikosti hiše in drugih dejavnikov. Na splošno lahko pričakujemo prihranke od 20 % do 50 %.

Začetne investicije v sodobne ogrevalne sisteme so lahko visoke, vendar se lahko prihranki pri stroških energije v nekaj letih povrnejo.

S prenovo ogrevanja in hlajenja lahko zmanjšate stroške energije, izboljšate udobje bivanja in prispevate k trajnostnemu razvoju.

Zračna tesnost

Zračna tesnost stavbe je ključna za ohranjanje energetske učinkovitosti. Dobra zračna tesnost zmanjšuje nekontrolirano izmenjavo zraka med notranjostjo in zunanjostjo stavbe. To pomeni, da se v notranjosti stavbe ohrani več toplote pozimi in manj toplote poleti.

Pomen dobre zračne tesnosti

Zmanjšanje nekontrolirane izmenjave zraka lahko prinese znatne prihranke pri stroških energije. Po nekaterih ocenah lahko dobro tesnjena stavba zmanjša porabo energije za ogrevanje in hlajenje za 20-30 %.

Poleg tega lahko dobra zračna tesnost izboljša udobje bivanja v stavbi. Notranja temperatura bo bolj stabilna, kar pomeni, da bo v hiši prijetno bivati v vseh letnih časih.

Metode preverjanja zračne tesnosti

Za preverjanje zračne tesnosti stavbe obstaja več različnih metod. Najpogostejša metoda je „blower door test“. Pri tem testu se v steni ali oknu naredi luknja, skozi katero se v stavbo piha zrak. Z merjenjem hitrosti in količine vpihovanega zraka se lahko oceni zračna tesnost stavbe.

Druga metoda za preverjanje zračne tesnosti je termografija. Pri tej metodi se stavba fotografira z infrardečo kamero. Zračne netesnosti se pokažejo kot temnejše lise na fotografiji.

izolacija

Popravilo netesnosti in izboljšanje zračne tesnosti

Zračne netesnosti se lahko popravljajo z različnimi materiali in postopki. Najpogostejše metode za popravila zračnih netesnosti so:

 • Zatesnitev oken in vrat z tesnilno maso ali trakom.
 • Zatesnitev razpok in odprtin v stenah, stropu in tleh z tesnilno maso ali trakom.
 • Zatesnitev okolice oken in vrat s tesnilnimi trakovi.

Vpliv na kakovost zraka v notranjih prostorih

Dobra zračna tesnost lahko pozitivno vpliva tudi na kakovost zraka v notranjih prostorih. Zmanjša se namreč dotok svežega zraka iz zunanjosti, kar lahko privede do kopičenja škodljivih plinov in aerosolov v notranjosti stavbe.

Da bi ohranili dobro kakovost zraka v notranjih prostorih, je priporočljivo, da občasno prezračujemo stavbo. Poleg tega je pomembno, da v hiši uporabljamo kakovostne materiale in opremo, ki ne oddajajo škodljivih snovi.

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se nenehno obnavljajo in ne povzročajo emisij toplogrednih plinov. Vključujejo sončno energijo, vetrno energijo, geotermalno energijo, hidroenergijo in biomaso.

Integracija sončnih panelov v energetsko prenovo

Sončni paneli so ena izmed najbolj priljubljenih obnovljivih virov energije za energetsko prenovo stavb. Sončna energija se lahko uporablja za proizvodnjo električne energije za ogrevanje vode ali celo za ogrevanje prostora.

Integracija sončnih panelov v energetsko prenovo lahko prinese številne prednosti, vključno z:

 • Zmanjšanjem stroškov energije
 • Izboljšanjem udobja bivanja
 • Prispevkom k trajnostnemu razvoju

Sončni paneli lahko prinesejo znatne prihranke pri stroških energije. Po nekaterih ocenah lahko sončni paneli pokrijejo do 80 % potreb po električni energiji v gospodinjstvu.

Sončni paneli lahko izboljšajo udobje bivanja, saj lahko zagotavljajo brezplačno električno energijo za ogrevanje vode ali celo za ogrevanje prostora.

Sončni paneli so trajnostna rešitev, ki ne povzroča emisij toplogrednih plinov.

solarni-paneli

Drugi obnovljivi viri

Poleg sončne energije obstaja še več drugih obnovljivih virov energije, ki se lahko uporabljajo za energetsko prenovo stavb.

 • Vetrna energija

Vetrna energija je energija, ki jo pridobivamo iz vetra. Vetrne turbine se lahko uporabljajo za proizvodnjo električne energije.

 • Geotermalna energija

Geotermalna energija je energija, ki jo pridobivamo iz notranjosti Zemlje. Geotermalne toplotne črpalke se lahko uporabljajo za ogrevanje in hlajenje stavb.

 • Hidroenergija

Hidroenergija je energija, ki jo pridobivamo iz vodnega toka. Hidroelektrarne se lahko uporabljajo za proizvodnjo električne energije.

 • Biomasa

Biomasa je energija, ki jo pridobivamo iz bioloških snovi. Biomasa se lahko uporablja za proizvodnjo električne energije, toplotne energije ali goriva.

Ekonomski vidiki in subvencije

Vlaganja v obnovljive vire energije lahko prinesejo številne ekonomske koristi, vključno z:

 • Zmanjšanjem stroškov energije
 • Povečanjem vrednosti nepremičnine
 • Zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov

Integracija obnovljivih virov energije je pomembna komponenta energetske prenove stavb. Obnovljivi viri energije lahko prinašajo številne prednosti, vključno z zmanjšanjem stroškov energije, izboljšanjem udobja bivanja in prispevanjem k trajnostnemu razvoju.

Finančne in okoljske prednosti energetske prenove

Energetska prenova hiše je ne le naložba v udobnejše bivanje, temveč predstavlja ključen korak k finančni vzdržnosti, zmanjšanju obremenitve okolja in ustvarjanju trajnostne lokalne skupnosti. Poglobimo se v pregled stroškov energetske prenove v primerjavi s prihranki, raziskujmo trajnostne vidike teh prenov za okolje ter preučimo družbeno odgovornost in vpliv na lokalno skupnost.

Pregled stroškov energetske prenove v primerjavi s prihranki

Energetska prenova hiše zahteva začetno finančno naložbo, vendar se ta pogosto hitro povrne skozi prihranke pri računih za energijo. Analiza stroškov v primerjavi s prihranki ponuja vpogled v ekonomsko smiselnost prenove:

 • Investicija v prihodnost Kljub začetnim stroškom se energetska prenova pogosto izkaže kot dolgoročna investicija v prihodnost. Zmanjšanje stroškov ogrevanja, hlajenja in vzdrževanja pripomore k stabilnim prihrankom.
 • Finančne spodbude in subvencije Tudi pri nas so na voljo različne finančne spodbude in subvencije, ki lastnikom hiš olajšajo finančno breme energetske prenove. Te možnosti dodatno zmanjšujejo začetne stroške.
finančne-spodbude

Trajnostni vidiki energetskih prenov za okolje

Energetske prenove ne koristijo le lastnikom hiš, ampak imajo tudi številne pozitivne učinke na okolje:

 • Zmanjšanje ogljičnega odtisa Z zmanjšanjem porabe energije energetske prenove prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, kar je ključno za obvladovanje podnebnih sprememb.
 • Ohranjanje naravnih virov Manjša odvisnost od tradicionalnih energetskih virov pomeni manjšo obremenitev naravnih virov, prispevajoč k trajnostnemu gospodarstvu.
 • Spodbujanje trajnostnega življenjskega sloga Energetske prenove spodbujajo trajnostni življenjski slog, ki vključuje odgovorno rabo energije, recikliranje in zmanjševanje odpadkov.

Družbena odgovornost in vpliv na lokalno skupnost

Energetske prenove ne vplivajo le na posamezne družine, temveč tudi na širšo skupnost:

 • Zaposlovanje in gospodarska rast Izvajanje energetskih prenov spodbuja zaposlovanje lokalnih obrtnikov in izvajalcev in tako prispeva h gospodarski rasti lokalne skupnosti.
 • Izobraževanje in ozaveščanje Energetske prenove pogosto vključujejo izobraževanje prebivalcev o energetski učinkovitosti, s čimer se dviga ozaveščenost o trajnostnem bivanju.
 • Povezovanje skupnosti Projekti energetskih prenov lahko združujejo ljudi v lokalni skupnosti, spodbujajo sodelovanje ter povečujejo občutek pripadnosti.

Celovite energetske prenove tako niso le naložba v posamezno hišo, temveč imajo širše pozitivne učinke na ekonomijo, okolje in družbo. S tem postajajo ključen dejavnik trajnostnega razvoja lokalnih skupnosti v sodobnem času.

Energetska prenova hiše – korak k trajnostnemu bivanju

Energetska prenova hiše predstavlja ključen korak k trajnostnemu bivanju, ki prinaša obsežne koristi tako posameznikom kot tudi širši skupnosti. Z nenehnim napredkom tehnologije, vedno boljšimi izolacijskimi materiali in trajnostnimi energetskimi viri postaja energetska prenova ne le smiselna naložba, temveč tudi odgovor na okoljske izzive, s katerimi se soočamo.

V prispevku smo razgrnili ključne vidike energetske prenove hiše, od izolacije do obnovljivih virov energije, ter podrobno raziskali njene finančne, okoljske in družbene vidike. Pregledali smo stroške in prihranke, trajnostne učinke na okolje ter vpliv na lokalno skupnost.

Zmanjšanje ogljičnega odtisa, finančni prihranki, ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje gospodarske rasti lokalne skupnosti in dvig ozaveščenosti o trajnostnem življenjskem slogu so le nekateri od mnogih pozitivnih učinkov energetske prenove hiše. Ta celovit pristop ne koristi le lastnikom hiš, temveč tudi okolju, v katerem živimo, in družbi kot celoti.

V prihajajočih letih bo ključno, da spodbujamo inovacije ter ozaveščanje o pomenu energetske učinkovitosti. Lokalne oblasti, gospodarski subjekti in posamezniki imajo vsi svojo vlogo pri ustvarjanju energetsko učinkovitejšega okolja. S trajnostno naravnanimi odločitvami na področju energetske prenove hiše bomo gradili boljšo prihodnost, kjer bomo hkrati zmanjšali stroške, izboljšali kakovost bivanja ter ohranjali okolje za prihodnje generacije. Energetska prenova hiše ni le investicija v konkretne stavbne elemente, temveč v trajnostno in odgovorno življenje.

Potrebujete energetsko prenovo? Kontaktirajte nas še danes!

kaj-je-termostat-naslovna

Kaj je termostat: celovit vodnik za razumevanje in uporabo

Termostat je majhna naprava z velikim vplivom na udobje in energetsko učinkovitost v naših domovih. Ta neopazna kontrolna enota igra ključno vlogo pri vzdrževanju želene temperature prostorov in zagotavljanju optimalnega okolja. Najprej si bomo ogledali, kaj je termostat, zakaj je nepogrešljiv pri ogrevanju in hlajenju, ter zakaj je pravilna uporaba ključna za varčevanje z energijo.

Kaj je termostat? Kratek opis

Termostat je naprava, ki meri temperaturo v prostoru in samodejno uravnava ogrevalne ali hladilne sisteme, da doseže želeno temperaturo. V preprosti obliki je termostat lahko ročna enota, medtem ko sodobnejši digitalni in pametni termostati ponujajo napredne funkcije za avtomatizacijo in programiranje.

ired-regulator

Pomen termostata pri ogrevanju in hlajenju

V svetu nenehnih temperaturnih nihanj je termostat ključen element, ki omogoča prilagajanje notranje klime glede na potrebe in želje posameznika ali gospodinjstva. Z njegovo pomočjo lahko natančno nadzorujemo temperaturo, kar pripomore k udobnemu bivanju v vseh letnih časih.

Pomen pravilne uporabe za energetsko učinkovitost

Pravilna uporaba termostata ima ključno vlogo pri varčevanju z energijo. Z ustrezno nastavitvijo temperature glede na dejanske potrebe lahko zmanjšamo nepotrebno porabo energije, kar ne le koristi okolju, ampak tudi prinaša prihranke na računih za ogrevanje in hlajenje. Energetsko učinkovito delovanje termostata tako ni le prijetno, ampak tudi trajnostno in ekonomično.

Kako deluje termostat?

Termostat je inteligentna naprava, ki v kombinaciji z naprednimi tehnologijami omogoča natančen nadzor temperature v naših domovih. Razumevanje njegovega osnovnega delovanja, vloge senzorjev ter povezave z ogrevalnimi in hladilnimi sistemi je ključno za učinkovito uporabo.

Osnovno delovanje

Osnovno delovanje termostata temelji na preprostem načelu zaznavanja temperature in odzivanja na njo. Ko temperatura prostora doseže določeno vrednost, termostat sproži ukrepe za ohranjanje želene temperature. To dosega z vklopom ali izklopom ogrevalnih ali hladilnih sistemov, odvisno od potrebe po dvigu ali znižanju temperature.

Senzorji in njihova vloga pri merjenju temperature

Senzorji v termostatu so srce celotnega sistema. Najpogosteje se uporabljajo termoelektrični ali termistorji, ki natančno merijo temperaturo okolja. Njihova vloga je zagotoviti točne informacije o trenutni temperaturi prostora, kar omogoča termostatu pravilno odločanje o potrebnih ukrepih za doseganje želene klime.

termometer

Povezava z ogrevalnimi in hladilnimi sistemi

Termostat je povezan z ogrevalnimi in hladilnimi sistemi prek električnih ali brezžičnih povezav. Ko senzorji zaznajo, da temperatura odstopa od nastavljene vrednosti, termostat pošlje signal o vklopu ali izklopu sistema. Ta preprost, a učinkovit način komunikacije omogoča dinamično prilagajanje temperature v realnem času.

Sodobnejši digitalni in pametni termostati gredo korak dlje, saj omogočajo uporabnikom programiranje urnikov ogrevanja in hlajenja ter daljinski nadzor prek pametnih naprav. To dodatno povečuje udobje in učinkovitost uporabe termostatov.

Razumevanje teh osnovnih funkcij termostata je ključno za optimalno upravljanje temperature v prostoru, pri čemer napredne funkcije omogočajo še večjo prilagodljivost in nadzor.

Kaj je termostat? Različne vrste termostatov

Termostati so na voljo v različnih oblikah, od klasičnih mehanskih do naprednih pametnih različic. Razumevanje značilnosti vsake vrste termostata je ključno pri izbiri, ki ustreza specifičnim potrebam vašega doma. Spodaj si poglejmo tri osnovne vrste termostatov: mehanske, digitalne in pametne.

primerjava termostatov

Mehanski termostati

Mehanski termostati so osnovna, a zanesljiva oblika termostata. Njihovo delovanje temelji na bimetalni ploščici, ki se upogne ob spremembi temperature. Ta upogib sproži mehanski ventil, ki uravnava dovod toplega ali hladnega zraka. Mehanski termostati so enostavni za uporabo in vzdrževanje, vendar imajo omejene funkcionalnosti v primerjavi z naprednejšimi modeli.

Prednosti mehanskih termostatov:

 • Enostavna uporaba.
 • Zanesljivo delovanje.
 • Nižji stroški.

Slabosti mehanskih termostatov:

 • Omejene funkcionalnosti.
 • Manj natančni v primerjavi z digitalnimi in pametnimi modeli.

Digitalni termostati

Digitalni termostati so nadgradnja mehanskih modelov, saj omogočajo natančnejši nadzor temperature. Namesto mehanske ploščice uporabljajo elektronske senzorje za merjenje temperature. Ponujajo programabilnost in več možnosti prilagajanja, kar omogoča boljši nadzor nad ogrevalnimi in hladilnimi sistemi.

Značilnosti digitalnih termostatov:

 • Natančno merjenje temperature.
 • Možnost programiranja urnika ogrevanja/hlajenja.
 • Večja prilagodljivost v primerjavi z mehanskimi termostati.

Prednosti digitalnih termostatov:

 • Natančen nadzor temperature.
 • Programabilnost za energetsko učinkovito delovanje.
 • Različne nastavitve glede na potrebe.

Slabosti digitalnih termostatov:

 • Višji stroški v primerjavi z mehanskimi modeli.

Pametni termostati

Pametni termostati predstavljajo vrhunec tehnološkega napredka na področju klimatskega nadzora. Povezujejo se z omrežjem, omogočajo daljinski nadzor prek pametnih naprav in se učijo iz navad uporabnikov. Pametni termostati nudijo največjo prilagodljivost in učinkovitost.

Značilnosti pametnih termostatov:

 • Povezljivost z internetom.
 • Avtomatsko prilagajanje glede na navade in vremenske razmere.
 • Daljinski nadzor prek pametnih naprav.

Prednosti pametnih termostatov:

 • Najvišja stopnja prilagodljivosti.
 • Energetsko učinkovito delovanje.
 • Sposobnost učenja in prilagajanja navadam.

Slabosti pametnih termostatov:

 • Višji stroški v primerjavi z mehanskimi in digitalnimi modeli.

Izbira med različnimi vrstami termostatov je odvisna od potreb, želja ter proračuna posameznega uporabnika. Mehanski termostati so odlična izbira za tiste, ki želijo enostavno delovanje, medtem ko digitalni in pametni termostati ponujajo naprednejše funkcionalnosti za tiste, ki si želijo več prilagodljivosti in nadzora.

pametni-termostat

Kako pravilno nastaviti termostat

Pravilna nastavitev termostata je ključna za doseganje optimalne temperature v vašem domu, kar ne le zagotavlja udobno bivanje, ampak tudi prispeva k energetski učinkovitosti. V tem poglavju si bomo ogledali priporočila za nastavitev termostata v različnih okoliščinah, uporabo časovnika za večjo učinkovitost ter prilagajanje termostata glede na letne čase.

Priporočila za optimalno temperaturo v različnih okoliščinah

 1. Dnevna aktivnost:
  • Med aktivnimi urami dneva (npr. dopoldne in popoldne) priporočamo nekoliko višje temperature za ohranjanje energije in produktivnosti.
 2. Nočni počitek:
  • Ponoči, ko večina ljudi počiva, znižajte temperaturo za spodbujanje boljšega spanca. Priporočena temperatura je običajno nekoliko nižja.
 3. Odsotnost od doma:
  • Med odsotnostjo znižajte temperaturo, da zmanjšate nepotrebno porabo energije.
 4. Prihod domov:
  • Uro ali dve pred prihodom domov povečajte temperaturo, da bo prostor udobno ogret ob vašem prihodu.

Programiranje časovnika za večjo učinkovitost

 1. Zjutraj:
  • Nastavite termostat, da se temperatura dvigne tik pred vašim običajnim jutranjim prebujanjem, kar zagotavlja topjo jutro.
 2. Dopoldne in popoldne:
  • Med aktivnimi urami, ko ste doma, prilagodite temperaturo glede na vaše udobje in potrebe.
 3. Večer:
  • Znižajte temperaturo, ko se približuje noč, da spodbujate naraven proces spanja.
 4. Noč:
  • Med nočnim počitkom znižajte temperaturo za energetsko učinkovito in prijetno spanje.

Prilagajanje termostata glede na letne čase

 1. Zima:
  • V zimskih mesecih nastavite višje temperature za zagotovitev toplote, še posebej ponoči in zjutraj.
 2. Poletje:
  • V poletnih mesecih znižajte temperaturo, da ohranite svežino v prostoru, predvsem ponoči.
 3. Prehodni meseci:
  • Spomladi in jeseni prilagajajte termostat glede na nihanje temperatur, da ohranite udobje v prehodnih obdobjih.

Pravilna nastavitev termostata ni le vprašanje udobja, temveč tudi ključna sestavina energetske učinkovitosti. S prilagajanjem temperature glede na vaše dejanske potrebe in aktivnosti lahko dosežete optimalno ravnovesje med udobjem in varčevanjem z energijo.

Energetska učinkovitost in prihranki

Pravilna uporaba termostata je ključna ne le za udobno bivanje, temveč tudi za zmanjšanje porabe energije in posledično prihranke v gospodinjstvu. Raziskali bomo vpliv pravilne uporabe termostata na porabo energije, analizirali prihranke pri ogrevanju in hlajenju ter osvetlili okoljski vidik z zmanjšanjem ogljičnega odtisa.

termostat-nastavitev-temperature

Vpliv pravilne uporabe termostata na porabo energije

 1. Optimalno ohranjanje temperature:
  • Pravilna nastavitev termostata omogoča optimalno ohranjanje želene temperature, kar preprečuje nepotrebno delovanje ogrevalnih ali hladilnih sistemov.
 2. Izogibanje prenagljenemu ogrevanju ali hlajenju:
  • Termostat preprečuje prenagljeno ogrevanje ali hlajenje prostorov, s čimer se zmanjšuje poraba energije in stroški ogrevanja ali hlajenja.
 3. Programiranje časovnika:
  • Uporaba časovnika omogoča programiranje delovanja termostata glede na dejanske potrebe, kar dodatno pripomore k učinkovitemu izkoriščanju energije.

Prihranki pri ogrevanju in hlajenju s pravilno nastavljenim termostatom

 1. Zmanjšanje računov za ogrevanje:
  • Pravilno nastavljen termostat lahko prinese znatne prihranke pri računih za ogrevanje, saj omogoča ciljno ogrevanje le takrat, ko je to res potrebno.
 2. Optimizacija hlajenja v poletnih mesecih:
  • V poletnih mesecih pravilno nastavljen termostat preprečuje nepotrebno hlajenje, kar vodi v zmanjšanje stroškov za električno energijo.
 3. Dolgoročni prihranki:
  • Čeprav se zdi, da so posamezni prihranki majhni, se dolgoročno seštejejo v opazne prihranke pri letnih stroških za energijo.

Okoljski vidik in zmanjšanje ogljičnega odtisa

 1. Manjša poraba energije:
  • Z zmanjšanjem nepotrebnega delovanja ogrevalnih in hladilnih sistemov termostat prispeva k manjši porabi energije.
 2. Trajnostna uporaba energetskih vir:
  • Z zavedno uporabo termostata podpiramo trajnostno rabo energije, saj zmanjšujemo obremenitev energetskih virov.
 3. Ohranjanje naravnih virov:
  • S pravilno uporabo termostata sodelujemo pri ohranjanju naravnih virov, saj zmanjšujemo potrebo po dodatnih energetskih virih.

Energetska učinkovitost termostata ne prinaša le finančnih prihrankov, temveč ima tudi pozitiven vpliv na okolje z zmanjšanjem ogljičnega odtisa. Z vsakodnevnimi pravilnimi odločitvami pri uporabi termostata lahko prispevamo k trajnostnemu ravnanju z energijo in ustvarjanju bolj zelenega okolja.

Kaj storiti v primeru težav

Noben termostat ni popolnoma imun na morebitne težave, vendar z nekaj osnovnimi znanji in pravilnim vzdrževanjem lahko večino težav rešite sami. Obravnavali bomo pogoste težave, ki se lahko pojavijo pri termostatu, ter predstavili praktične rešitve. Zapisali bomo tudi, kdaj je primerno poklicati strokovnjaka in zakaj je redno vzdrževanje ključno za dolgo življenjsko dobo termostata.

Pogoste težave pri termostatu in njihove rešitve

 • Termostat ne deluje Rešitev: Preverite napajanje termostata, zamenjajte baterije (če so potrebne), preverite električne povezave.
 • Nenatančno merjenje temperature Rešitev: Očistite senzorje termostata, preverite, ali ni v bližini virov toplote ali hladu, ki bi lahko vplivali na meritve.
 • Termostat ne nadzoruje ogrevanja ali hlajenja Rešitev: Preverite nastavitve termostata, preverite povezave z ogrevalnimi ali hladilnimi sistemi.
 • Neprijetno nihanje temperature Rešitev: Programirajte časovnik za bolj konstantno vzdrževanje temperature, preverite, ali je termostat pravilno kalibriran.

Kdaj poklicati strokovnjaka

Električne napake

Če obstajajo znaki električnih težav, kot so prekinitve napajanja ali preobremenitve, je priporočljivo poklicati električarja.

Težave z ogrevalnim ali hladilnim sistemom

Če termostat ne nadzoruje ogrevalnega ali hladilnega sistema kljub pravilnim nastavitvam, je smiselno poklicati strokovnjaka za ogrevanje in hlajenje.

Nenatančno merjenje temperature kljub popravilom

Če termostat še vedno kaže napake v merjenju temperature po osnovnih popravilih, lahko signalizira notranje okvare, kar zahteva strokovni pregled. Le-tega lahko vedno opravijo pri Panheat Planet Infrapanel, kjer so uspešno rešili že na stotine podobnih težav.

popravilo-termostata

Redno vzdrževanje termostata za dolgo življenjsko dobo

Čiščenje senzorjev

Redno čistite senzorje termostata od prahu in umazanije, da zagotovite natančne meritve temperature.

Preverjanje električnih povezav

Redno preverjajte električne povezave termostata, da preprečite morebitne motnje v delovanju.

Posodabljanje programske opreme

Če uporabljate pametni termostat, redno posodabljajte programske posodobitve, da izkoristite najnovejše funkcionalnosti in popravke.

Pravilno vzdrževanje termostata je ključno za njegovo dolgo življenjsko dobo in zanesljivo delovanje. S skrbnim spremljanjem in takojšnjim ukrepanjem ob morebitnih težavah lahko podaljšate življenjsko dobo termostata ter ohranjate optimalno udobje v vašem domu.

Termostat – s pravilno uporabo do prihrankov!

Pravilna uporaba termostata ni le tehnična zahteva, temveč ključna sestavina udobnega in učinkovitega bivanja. Z natančno nastavitvijo termostata v skladu z vašimi potrebami lahko uživate v optimalni temperaturi brez nepotrebnega bremena visokih stroškov ali okoljskih vplivov.

Termostat je torej več kot le naprava za nadzor temperature; je orodje, ki vam omogoča ustvarjanje idealnega domačega okolja. Z zavedanjem o njegovih funkcionalnostih in pravilni uporabi boste lahko uživali v udobnem in energetsko učinkovitem domu, obenem pa prispevali k trajnostnemu ravnanju z energijo. Zdaj vemo, kaj je termostat in kako deluje!

Kaj je termostat – odgovori na pogosta vprašanja

Kako pogosto naj menjam baterije v termostatu?

Priporočljivo je menjati baterije v termostatu vsaj enkrat letno. Natančna frekvenca je odvisna od vrste baterij, vendar redno preverjanje in menjavanje zagotavlja nemoteno delovanje termostata.

Ali pametni termostati res prihranijo energijo?

Da, pametni termostati lahko prinesejo znatne prihranke energije. S funkcijami, kot so samodejno prilagajanje temperature glede na vaše navade, daljinski nadzor prek pametnih naprav in učenje iz uporabniškega vedenja, pametni termostati optimizirajo porabo energije in zmanjšujejo stroške ogrevanja ali hlajenja.

Kako se pravilno odzvati na nihanje temperature?

Pravilno odzivanje na nihanje temperature vključuje prilagajanje nastavitev termostata glede na letne čase. Med zimskimi meseci lahko nekoliko dvignete temperaturo, medtem ko jo v poletnih mesecih znižate. Uporaba časovnika za programiranje termostata prav tako pomaga ohranjati stabilno temperaturo glede na vaše dnevne aktivnosti.

Ali lahko sami zamenjamo termostat?

Da, v mnogih primerih je mogoče termostat zamenjati samostojno. Pri izbiri novega termostata je pomembno preveriti združljivost s trenutnim ogrevalnim ali hladilnim sistemom. Če se po zamenjavi termostata težave nadaljujejo ali gre za kompleksnejše sisteme, se priporoča strokovna pomoč ogrevalnega ali hladilnega tehnika.

varčevanje-z-elektriko-naslovna

Kako zmanjšati račun za elektriko? 10 učinkovitih načinov za varčevanje z elektriko

Učinkovitejša uporaba ogrevanja in naprav bo močno vplivala na vaše varčevanje z elektriko in posledično stroške energije. V prispevku zapišemo 10 koristnih nasvetov, da boste porabili manj električne energije, kar se bo na koncu poznalo na vaših računih. Majhne spremembe za varčevanje z elektriko štejejo, upoštevanje spodnjih nasvetov pa ne bo vzelo veliko časa za precej impresiven prihranek.

1. Učinkovito uporabljajte svoje električne naprave

Spodnja grafika prikazuje, katere naprave porabijo največ energije glede na odstotek celotne končne porabe v enodružinskih hišah. Razvrščene so po napravah, razen »Drugo«, ki je sestavljena iz različnih naprav, ki posamezno nimajo nujno pomembnega vpliva, medtem ko skupaj predstavljajo 7 % vseh.

poraba-energije-v-gospodinjstvih
Shema porabe energije v povprečnem gospodinjdtvu (VIR 1)

1. Ogrevanje prostorov

Daleč največji porabnik energije v domovih so ogrevalne naprave, saj predstavljajo 65 % celotne porabe energije v domu. Tu se je torej treba najbolj osredotočiti na zmanjšanje energije. Eden od prvih korakov je izvedba energetskega pregleda, ki lahko lastnikom pove, kje se energija izgublja. Tega lahko za vas opravi eden od Panheat strokovnjakov. Ko so kritične točke identificirane, se naredi načrt prenove ali sanacije za zagotovitev učinkovitosti ogrevanja. Eno od glavnih področij, ki povzroča uhajanje toplote, so običajno težave z izolacijo.

2. Ogrevanje sanitarne vode

Grelniki sanitarne vode, ki porabijo 16 % energije, so drugi največji porabnik. Kot nuja za celoletno uporabo, je iskanje energetsko učinkovitih rešitev prednostna naloga pri zmanjšanju porabe. Eden od načinov je namestitev grelnika vode brez rezervoarja, ker vodo segrejejo le, ko je to potrebno, v nasprotju s stalnim segrevanjem vode skozi ves dan. Druga možnost, ki uporablja obnovljivo energijo, je solarni grelnik vode.

3. Kuhanje

Kuhalni aparati v kuhinji porabijo 4 % celotne porabe energije doma. Čeprav sama po sebi ni osupljiva količina, jo je mogoče preprosto zmanjšati z ustrezno prilagoditvijo navad. Nekaj primerov je uporaba loncev in ponev pravilne velikosti, izbira prave naprave in vzdrževanje čistoče naprav.

4. Hladilne in zamrzovalne naprave

Hladilnik in skrinja v hiši porabita 2 % celotne energije. Kot rečeno, novejši aparati porabijo manj energije, zato je priporočljiv prehod na pametni hladilnik. Pametni hladilniki tudi opozorijo lastnike, če pride do težave. Kot vedno pri novih aparatih so tisti z oznako Energy Star najboljši za zmanjšanje porabe energije.

5. Pralni in sušilni stroji

Tako kot pri hladilnikih so tudi pralni in sušilni stroji naprave, ki jih je mogoče zamenjati z novejšo različico z oznako Energy Star. Pralni stroji in sušilniki perila porabijo 2 % energije v domu, zato pomaga, če se ne zanašate samo na njih. Če je le mogoče, izkoristite shrambo ali poleti teraso za sušenje perila.

6. Razsvetljava

Za razsvetljavo doma se porabi 2 % celotne porabe energije. Čeprav to samo po sebi morda ni velika količina, bo imela kombinacija prizadevanj za varčevanje z elektriko z drugimi napravami večji učinek. Prehod na pametno razsvetljavo, ki zazna, kdaj oseba zapusti prostor, bo vplivala na varčevanje z elektriko.

7. Računalniki in monitorji

Računalniška in podobna tehnična oprema ravno tako porabi 2 % energije. Popoln izklop računalnikov ponoči bo pomagal zmanjšati to količino. Obstajajo tudi računalniki, ki so energetsko učinkovitejši od drugih, kar pomeni, da jih je pametno izbrati, ko je čas za nakup novega.

8. Druga oprema

Pametni vtiči so tudi koristen način za varčevanje z elektriko na ostali opremi, npr. za domače razvedrilo, ki predstavlja 7 % energije v domu. Pametni vtiči popolnoma izklopijo napajanje, običajno ponoči. Prav tako lahko spremljajo podatke o energiji, da vedo, kako bolje nadzorovati uporabo različnih naprav.

Konkretni nasveti, ki jih lahko upoštevate pri električnih napravah:

 • Operite oblačila pri nižji temperaturi. Če perilo operete pri 30 °C (namesto 40 °C), lahko znižate stroške za 38 %.
 • Večje količine perila operite redkeje. Prekomerno pranje lahko povzroči zbledelost, krčenje in napačno oblikovanje, poleg tega pa vas stane več električne energije.
 • Pravilno napolnite pomivalni stroj. Zaženite ga samo, ko je poln in zložen, da bo vsak kos dobro pomit.
 • Uporabite ekološke nastavitve na vseh svojih napravah, ki to omogočajo.
 • Sušite perilo zunaj, ko lahko.
 • Različne tkanine sušite v sušilnem stroju ločeno. Sušenje traja različno dolgo. Izogibajte se tudi sušenju posameznih oblačil.
 • Pred zamrzovanjem počakajte, da se živila ohladijo, zamrznjena živila pa odmrznite v hladilniku.
 • Poskrbite, da bodo naprave čiste – redno odstranjevanje vodnega kamna iz grelnika vode, odmrzovanje zamrzovalnika, čiščenje filtra sušilnega stroja in čiščenje tuljav na zadnji strani hladilnika pomaga, da delujejo čim bolj učinkovito.
sušenje-perila-zunaj
Če se da, perilo sušite zunaj (VIR Freepik)

2. Varčevanje z elektriko je predvsem odlična izolacija

Najbolj od vseh naših nasvetov bo na višino vaših računov za električno energijo vplivalo izboljšanje izolacije v vašem domu. Izolacija podstrešja npr. je najcenejši in najpreprostejši način za izboljšanje izolacijskih lastnosti vašega doma. Če te izolacije nimate in za začetek dodate priporočenih 300 mm (Priporočljiva ekonomična debelina izolacije za podstrešje, ki jo določa PURES, Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah – VIR 5), lahko kar precej prihranite.

Ko je to storjeno, razmislite o izolaciji votlih sten, če je vaš dom primeren. Ni sicer najceneje, vendar se tretjina toplote izgubi skozi vaše stene. Za starejše domove boste namesto tega potrebovali trdno izolacijo sten.

Toplota, ki jo ustvari vaš ogrevalni sistem – in porabljena energija – se bosta hitro izgubili skozi vsa neizolirana območja. Če se najprej lotite teh, bo vaš dom opazno toplejši, znižali boste račune in izboljšali rezultat energetske učinkovitosti.

1. Dodajte stensko izolacijo

Neizolirani domovi izgubijo, kot rečeno, več kot tretjino toplote skozi stene. Samostojna hiša izgublja toploto skozi stene na vseh straneh, saj so vse izpostavljene zunanjemu zraku, medtem ko ima srednja vrstna hiša ali stanovanje manj zunanjih sten, zato je toplotnih izgub manj.

Preverite, kakšne stene imate. Vedeti morate, kako so zgrajene vaše stene, ker se metode izolacije vsake vrste precej razlikujejo. Starost vašega doma vam lahko da idejo o vrsti stenske konstrukcije.

Večina domov, starih več kot 100 let, ima trdne zidove, običajno iz opeke ali kamna. Na voljo so notranji in zunanji masivni izolacijski sistemi. Hiše, zgrajene po letu 1920, bodo verjetno imele votle stene, sestavljene iz dveh sten z zračno režo (votlina) vmes. Izolacija se običajno lahko namesti v votline, široke najmanj 50 mm.

Sodobni domovi, zgrajeni po letu 1990, imajo običajno izolirane votle stene in jih ni treba nadgrajevati.

izolacija
Najbolj boste privarčevali z učinkovito izolacijo (VIR 2)

2. Dodajte talno izolacijo

Do 15 % izgubljene toplote gre skozi pritličje vašega doma, zato ga je treba po možnosti izolirati. Običajno ni potrebna za zgornja nadstropja, če pa imate sobo nad neogrevanim prostorom, kot je garaža, je lahko izolacija koristna.

Preverite, kakšna tla imate. Tako kot stene morate vedeti, kakšno vrsto tal imate, da izberete pravo vrsto izolacije.

 • Viseča tla, običajno talne deske, se naslanjajo na tramove nad praznim prostorom. Izoliramo jih lahko s trdimi ploščami, mineralno volno ali izolacijo iz pene.
 • Masivna tla so običajno kamnita ali betonska. Na vrhu je mogoče položiti plast toge izolacije.

Mnogi domovi imajo obe vrsti tal, zato boste morda potrebovali več kot en način.

3. Izolacija strehe in podstrešja

Izolacija strehe ali podstrešja je torej eden stroškovno najučinkovitejših načinov za izboljšanje energetske učinkovitosti vašega doma. Velike samostojne hiše in bungalovi izgubijo velik delež toplote skozi streho, vendar lahko večina domov koristi najmanj 300 mm izolacije podstrešja.

Kakšno streho imate? Večino streh je mogoče izolirati, vendar obstajajo različni načini.

 • Poševne strehe je mogoče izolirati na ravni tramov kot hladno streho, kar se pogosto imenuje izolacija podstrešja, ali na ravni špirovcev kot toplo streho. Na voljo so izolacijski zvitki, toge plošče in razpršilna pena.
 • Ravne strehe so lahko izolirane kot topla streha, hladna streha ali obrnjena streha.

3. Nadgradite okna in vrata

Če imate enojno zasteklitev, bo vaš dom toplejši in tišji, če ga zamenjate z energetsko učinkovitejšimi okni. Vsak dom ne more namestiti nadomestnih oken, vendar obstajajo druge možnosti.

 • Dvojna zasteklitev je najpogostejša vrsta, sestavljena iz dveh steklenih plošč z zaprto režo med njima, napolnjenih z zrakom ali inertnim plinom.
 • Trojna zasteklitev je sestavljena iz treh steklenih plošč z dvema režama in je lahko učinkovitejša od dvojne zasteklitve.
 • Sekundarna zasteklitev ni nadomestek, ampak se doda obstoječim oknom za izboljšanje zadrževanja toplote. Lahko je dobra izbira za najete nepremičnine, spomeniško zaščitene zgradbe in domove na zaščitenih območjih, kjer zamenjava oken ni dovoljena.
izolacija oken
Dodatni nasveti za izolacijo oken (VIR 3)

4. Dodajte jeklenko za toplo vodo in izolacijo cevi

Vaš grelnik ogreva vodo za pipe in radiatorje, vendar se lahko veliko te toplote izgubi skozi neizoliran rezervoar za vodo in razdelilne cevi. Samo izolacija vašega rezervoarja za toplo vodo se bo verjetno povrnila v samo enem letu in je zelo enostavna.

 • Namestite cilindrični plašč. Ni velik strošek, pa še enostavno ga je namestiti. A vendar se prepričajte, da je debel vsaj 80 mm.
 • Izolirajte vse dostopne cevi za toplo vodo s penasto cevjo, ki je že na polici.
 • Dodajte odsevne plošče za radiatorje, da preprečite izgubo toplote skozi zunanje stene. Še posebej so učinkoviti pri radiatorjih na neizoliranih masivnih stenah.

5. Izboljšajte svojo zaščito pred prepihom

Če bi preprečili uhajanje toplote skozi vrzeli okoli vrat in oken, bi lahko ravno tako prihranili. Lahko pomaga, da bo vaš dom tudi pri nižjih temperaturah bolj udoben.

Profesionalna zaščita pred prepihom vaše celotne hiše sicer nekaj stane, vendar obstaja veliko načinov za zaščito pred prepihom, ki jih lahko izvedete sami.

Začnite takole:

 • Okna – okoli okvirja uporabite trakove za zaščito pred prepihom. Krtačni trakovi se bolje obnesejo pri krilnih oknih.
 • Vrata – uporabite trakove za zaščito pred prepihom okoli robov in krtačo ali loputo na tečajih za preprečevanje prepiha na dnu.
 • Dimnik in kamin – če kamina ne uporabljate, zamašite dimnik z napihljivo blazino ali namestite pokrov na lonec dimnika. Če imate odprt dimnik, lahko s tem prihranite.
 • Deske in letve – talne deske se morajo premikati, zato v reže uporabite fleksibilno polnilo na osnovi silikona.
 • Podstrešne lopute – za ohranjanje toplote uporabite penaste trakove, odporne na prepih.

Ne pozabite le, da v svojem domu potrebujete nekaj prezračevanja, zato ne zakrivajte lukenj, ki naj bi bile tam, kjer so zračniki v okenskih okvirjih.

6. Preverite svoj račun za elektriko za majhne prihranke

Večina od nas trenutno ne bo mogla prihraniti znatno več denarja z zamenjavo tarife ali ponudnika energije, saj dobavitelji ponujajo relativno podobne cene.

račun-za-elektriko
Skrbno preučite račun (VIR Freepik)

Toda še vedno lahko nekaj storite, da prihranite.

 • Če prejemate papirnate račune, prosite svojega dobavitelja energetike, naj preide na brezpapirne račune in namesto tega upravljajte svoj račun prek spleta. Nekatera podjetja strankam zaračunavajo papirnati račun.
 • Plačilo z direktno bremenitvijo je običajno najcenejše. Če pa želi vaš dobavitelj povečati vašo direktno bremenitev za več, kot bi pričakovali, ga prosite, da pojasni, zakaj. V enem letu bi se morala vaša uporaba in plačila uravnotežiti.
 • Če ste na računu nabrali preveč dobroimetja, lahko zaprosite za vračilo ali za zmanjšanje neposrednih obremenitev, medtem ko delate s tem. Priporočamo, da imate na računu približno dva do tri mesece plačil.
 • Redno pošiljanje odčitkov števca vašemu dobavitelju bo tudi zagotovilo točnost vaših plačil in preprečilo predvidene račune. Če imate pametni števec, bi moral samodejno pošiljati odčitke števca.

7. Uporabite manj vroče vode

Tudi če ogrevanje vključite samo pozimi, porabljate energijo za ogrevanje vode vse leto. Tako bo ogrevanje in njegova pametna uporaba vplivala na vaše račune.

 • Če imate rezervoar za vročo vodo (namesto kombiniranega bojlerja), uporabite nadzor za ogrevanje, da vklopite in izklopite ogrevanje vode in s tem ogrejete samo toliko vode, kot jo potrebujete.
 • Z močnimi prhami lahko porabite več vode v manj kot petih minutah kot s kadjo, zato namestite eko glavo prhe. Prha bo še vedno močna, vendar bo zmanjšala porabo tople vode.
 • Poskusite uporabiti časovnik za prhanje, da bo le-to trajalo štiri minute ali manj. Prav tako lahko prihranite, če imate merilnik.
 • Izogibajte se pomivanju pod tekočo pipo – raje pomijte v umivalniku ali skledi. Poskusite tudi, da vroča pipa ne teče predolgo, medtem ko izpirate predmete.
pod-prho
Omejite prhanje (VIR Freepik)

8. Ne pozabite servisirati kotla in prilagoditi temperaturo dotoka

Morda svojega kotla ne uporabljate učinkovito – zaradi česar bo ogrevanje vašega doma pozimi dražje.

Čeprav vaš kotel v toplejših mesecih ne bo opravljal toliko težkega dela, je dobro, da čas nedelovanja izkoristite za servisiranje in vzdrževanje.

Nadgradnja starega plinskega kotla razreda G na novega kondenzacijskega kotla razreda A s programatorjem, sobnim termostatom in termostatskimi radiatorskimi ventili lahko prihrani.

Seveda je treba kotel zamenjati le, če je star in pokvarjen. Nakup novega kotla lahko kar precej stane, vključno z namestitvijo in novimi radiatorskimi ventili, zato morate to pretehtati glede na možne prihranke.

Če vaš kotel še vedno deluje, je še vedno mogoče prihraniti. Začnite tako, da rezervirate servis kotla in prosite svojega inženirja, da poskrbi, da deluje čim bolj učinkovito.

Prilagoditev temperature dovoda vašega kotla

Znižanje temperature dovoda vašega kombiniranega kotla je hitro in lahko takoj zniža vaše račune. Kondenzacijski kombinirani kotli imajo običajno temperaturo ogrevalnega dovoda nastavljeno na 75–80 °C, vendar je veliko domov z njim mogoče primerno ogreti na 50–70 °C.

Obseg, do katerega lahko znižate temperaturo pretoka ogrevanja vašega kotla, je zelo individualen. Toda znižanje pomeni, da vaš kotel porabi manj plina in deluje bolj učinkovito. Tako boste prihranili denar, vaš dom pa bo še vedno topel.

Začnite z majhno spremembo in preverite, ali vam je udobno, preden jo dodatno znižate. Prilagodite nastavitve kotla po nasvetu strokovnjaka za kotle.

Vendar, če ste se prepričali, da je varno, in ste preverili tehnični priročnik vašega kotla, lahko te nastavitve prilagodite sami z nadzorovanjem kotla.

Temperatura dovoda za ogrevanje na splošno simbolizira majhna slika radiatorja, za toplo vodo pa slika pipe. Puščici gor in dol spremenita nastavitve temperature.

7. Uporabite nadzor ogrevanja

Izkoristite toplejše vreme, da posodobite in se lotite nadzora ogrevanja, tako da boste pripravljeni na učinkovito ogrevanje doma naslednjo zimo.

Regulacija ogrevanja vam omogoča, da:

 • nastavite vklop in izklop ogrevanja in tople vode, ki vam ustrezajo
 • ogrevajte le tiste dele vašega doma, ki to potrebujejo
 • nastavite različne temperature za različna področja vašega doma
 • ohranjajte svoj dom na udobni temperaturi, brez izgube toplote

Če že imate termostat in programator, bi lahko z namestitvijo termostatskih radiatorskih ventilov kar nekaj prihranili.

Preizkusite te nasvete za čim bolj učinkovito uporabo toplote:

 • ohranite razdaljo med radiatorji in pohištvom
 • poskrbite, da zavese ne visijo pred radiatorji
 • odstranite pokrove radiatorjev
 • odzračite radiatorje, da odstranite hladne točke.

Za večino ljudi je najnižja ugodna temperatura za nastavitev ogrevanja nekje med 18°C in 21°C.

ired-regulator
Nadzor ogrevanja s termostatom (VIR 4)

Električni grelci

Električne grelnike je najbolje uporabljati zmerno. Elektrika je veliko dražja od plina, zato bodo stroški hitro narasli. Poleg tega nekateri grelniki nimajo zelo dobrih termostatov, zato vam ne zagotavljajo želene sobne temperature.

Boljša alternativa so vsekakor IR paneli, ki grejejo bolj učinkovito in uporabijo manj elektrike.

Če uporabljate električni grelec, poskusite uporabiti monitor pametnega števca, da primerjate, koliko stane delovanje električnega grelnika v primerjavi z vklopom centralnega ogrevanja.

8. Izkoristite pametne termostate in pametno tehnologijo

Pametni termostati vam omogočajo upravljanje ogrevanja na daljavo prek mobilnega telefona, tablice ali računalnika. Nekateri se lahko tudi naučijo vaše rutine ali prilagodijo vaše nastavitve glede na vremenske razmere.

pametna-aplikacija
Odločite se za pametne aplikacije (VIR Freepik)

Skupaj s pametnimi termostatskimi radiatorskimi ventili lahko natančno nadzirate, kateri prostori so ogrevani in kateri ne. Če npr. želite, da se radiator v vaši dnevni sobi vklopi, ko pridete domov iz službe, da vaša spalnica ostane hladna do poznega večera in da se vaša kuhinja zjutraj ogreje. Prepričajte se le, da izdelek, ki ga kupite, združljiv z ostalimi, da ga boste lahko uporabljali najbolj učinkovito.

Termostatski radiatorski ventili (TRV) niso vsi digitalni. Tradicionalni vam omogočajo, da ročno zmanjšate radiatorje v prostorih, ki jih ne uporabljate.

Ali bo pametni termostat lahko prihranil denar, bo odvisno od vašega življenjskega sloga in tega, kako učinkovito že nadzorujete ogrevanje.

Aplikacije za varčevanje z elektriko

Aplikacije za stranke nekaterih energetskih podjetij ponujajo podrobne informacije o vaši porabi energije, zlasti če imate pametne števce.

Pametni števec vam v skoraj realnem času pokaže, koliko energije porabite in koliko stane. To lahko uporabite, da ugotovite, kje in kdaj lahko zmanjšate uporabo.

9. Za varčevanje z elektriko naj bodo prihodnji nakupi energetsko učinkoviti

Nakup zelo poceni naprave je lahko lažna ekonomičnost, ki no na koncu stala celo premoženje.

Če izberete energetsko učinkovite naprave, lahko vsako leto prihranite na stotine evrov tekočih stroškov v primerjavi z najbolj potrošnimi izdelki.

10. Preverite svojo upravičenost do subvencij za energetsko učinkovitost ali dodatnih ugodnosti

Energetske sheme in nepovratna sredstva vam lahko pomagajo pri plačilu računov za energijo ali vam pomagajo pri stroških ogrevanja z obnovljivimi viri energije. Pri nas za to skrbi Ekosklad, ponujajo pa ugodnosti (subvencije in krediti) na številnih področjih:

 • ogrevanje in prezračevanje
 • izolacija in okna
 • vozila
 • električna samooskrba
 • nakup / gradnja / celovita obnova stanovanjske stavbe
 • menjava cevi in oblog
 • voda
 • odpadki
 • gospodinjski aparati

Ugotovite, do katerih subvencij za energijo za dom ste upravičeni in prihranite!

 • VIR (1) iEnergija
 • VIR (2) Home Stratosphere
 • VIR (3) Chameleon decorators
 • VIR (4) Ired.si
 • VIR (5) PISRS
nadzor-ogrevanja

Kaj je pametna regulacija ogrevanja in kakšne vrste poznamo glede na izbrani ogrevalni sistem?

Optimalna regulacija ogrevanja vam pomaga ohraniti vaš dom udobno topel, brez pregrevanja in potrate energije. Z namestitvijo in učinkovito uporabo nadzora za ogrevanje tako lahko prihranite kar nekaj denarja za ogrevanje in hkrati zmanjšate emisije ogljika.

Kaj je regulacija ogrevanja in kaj so regulatorji ogrevanja?

Nadzor ali regulacija ogrevanja je širok pojem, ki zajema časovnike, termostate ter vodovodne in elektronske komponente, ki pomagajo upravljati, kdaj naj bo ogrevanje vklopljeno in kakšna temperatura naj bo v vaših prostorih.

Regulacija ogrevanja sega od tradicionalnih mehanskih izdelkov, ki se nastavijo ročno, do pametnega nadzora, povezanega z internetom, ki se nauči vaših navad in samodejno prilagaja nastavitve.

Nadzor ogrevanja se ves čas izboljšuje in nam pomaga nadzorovati toploto v naših domovih. Vendar pa raziskave kažejo, da le malo ljudi resnično razume njihove kontrole in mnogi jih preprosto ne uporabljajo.

regulacija ogrevanja shema
Primer različnih vrst regulacije ogrevanje (VIR 1)

Katere regulatorje ogrevanja moram imeti?

Sistemi centralnega ogrevanja, kot so kotli in toplotne črpalke, morajo imeti časovnik, vsaj en sobni termostat in, če imate radiatorje, termostatske radiatorske ventile (TRV). Sistemi z zbiralnikom tople vode morajo vključevati tudi termostat za zbiralnik. O novejših sistemih, kot je IR ogrevanje, pa bomo govorili čisto na koncu.

Poleg teh osnovnih elementov obstaja veliko dodatnih nadzornih funkcij, ki jih je mogoče vključiti v sodoben ogrevalni sistem, da bi olajšali njegovo učinkovito in smotrno upravljanje.

Regulacijo ogrevanja lahko nadgradite ali namestite brez zamenjave kotla. Razmislite o novih regulatorjih ogrevanja, če nimate časovnika, vsaj enega sobnega termostata ali TRV-jev na radiatorjih. Sodobni sobni termostati imajo na primer natančnejše temperaturne senzorje, številni pametni krmilniki pa vključujejo dodatne funkcije varčevanja z energijo.

Kako uporabljam svoj nadzor ogrevanja?

Obstaja veliko različnih vrst regulatorjev ogrevanja, zato je dobro, da se posvetujete s svojim monterjem ali preberete proizvajalčev priročnik. Če izvoda priročnika nimate pri roki, ga lahko pogosto najdete na spletu z iskanjem po imenu proizvajalca. Spodaj smo našteli nekaj pogostih vrst.

Časovni programer ali časovnik

Časovnik vam omogoča nadzor, kdaj se ogrevanje in topla voda vključita in kdaj izključita.

Ta vrsta nadzora je uporabna, ker z njim lahko programirate svoje centralno ogrevanje tako, da ustreza načinu uporabe vašega doma. Če vas ni doma ali ponoči ne potrebujete ogrevanja, lahko ogrevalni sistem programirate tako, da se v tem času izklopi.

Starejše verzije so preprosti časovniki, ki delujejo le enkrat na dan, sodobni časovniki pa ponujajo možnosti za nadzor več obdobij vklopa in izklopa. Danes na tržišču obstajajo še bolj izpopolnjeni časovniki, ki se običajno imenujejo pametni krmilniki ogrevanja, ki bi lahko ponudili več udobja in prihrankov energije.

časovni-nadzor-ogrevanja

Odvisno od tega, kako je bil vaš sistem centralnega ogrevanja nameščen, so časovniki:

 • Enokanalni – za kombinirane kotle. Ti krmilijo le centralno ogrevanje, saj je topla voda na voljo na zahtevo.
 • Dvokanalni – za sistemske ali običajne kotle, ki krmilijo ogrevanje v enem samem območju in sanitarno vodo, ali kombinirane kotle, ki krmilijo dve ločeni ogrevalni coni (npr. zgoraj/spodaj).
 • Trokanalni – za sistemske ali običajne grelnike vode, regulacijo sanitarne vode in dve ločeni ogrevalni coni.

Kako nastaviti vaš časovnik za varčevanje z energijo

Program, ki ga nastavite, bo edinstven glede na vaše potrebe po ogrevanju, a spodaj je nekaj nasvetov, če želite prihraniti še več energije.

Načrtujte vnaprej

Manj pogosto, kot imate vklopljeno ogrevanje in toplo vodo, več denarja boste prihranili. Pazljivo premislite, kdaj potrebujete ogrevanje in vsa obdobja v dnevu, ko ga ne potrebujete – če so npr. vsi člani gospodinjsta v službi ali šoli, je lahko ogrevanje izklopljeno. Nekateri časovniki vam omogočajo, da nastavite različne programe za različne dni, tako da jih lahko prilagodite svojemu urniku.

V svoj program vključite čas ogrevanja in ohlajanja

Po vklopu ogrevanja je potreben čas, da se hiša ogreje, po izklopu ogrevanja pa traja nekaj časa, da se ohladi. Na splošno bo povprečna hiša potrebovala približno 30 minut, da se ogreje ali ohladi, vendar je vsak dom drugačen.

Če želite izvedeti čas “ogrevanja” in “ohlajanja” vašega doma, lahko izberete hladen večer in merite, koliko časa traja, da se vaša hiša segreje na prijetno temperaturo – to je čas ogrevanja. Nato popolnoma izključite ogrevanje in merite, koliko časa traja, da hiša začne postajati neprijetno hladna – to je čas ohlajanja.

Zdaj lahko nastavite časovnik, vključno s časom ogrevanja in ohlajanja. Poskrbite lahko na primer, da se ogrevanje vključi s časom ogrevanja, preden se zbudite, in izklopi, preden zapustite hišo. Če boste svoj dom izolirali, se bo ta hitreje segrel in počasneje ohlajal, s čimer boste prihranili denar za ogrevanje.

Ne pozabite na vročo vodo

Vodo nastavite tako, da se segreje samo takrat, ko jo potrebujete. Če je vaš rezervoar za toplo vodo dobro izoliran, boste morda celo ugotovili, da topla voda od zjutraj čez dan ostane dovolj topla, da jo lahko uporabite tudi zvečer.

Sobni termostati

Ti preprečujejo, da bi vaš dom postal toplejši, kot je potrebno. Vklopijo ogrevanje, dokler prostor ne doseže temperature, ki ste jo nastavili, nato pa izklopijo, dokler temperatura ne pade.

Sobni termostati potrebujejo prost pretok zraka za zaznavanje temperature, zato jih ne smejo ovirati zavese ali pohištvo, prav takoj jih ne smemo postaviti v bližino virov toplote, ki bi lahko dali napačne odčitke.

Vaš sobni termostat naj bo nastavljen na najnižjo udobno temperaturo, ki je za večino med 18°C in 21°C. Če imate samo en sobni termostat za celotno hišo, bo za vsako stopinjo, ki jo zvišate temperaturo, račun za ogrevanje višji za približno 10 %.

Ni vam treba priklopiti termostata, ko je zunaj hladneje; hiša se bo ne glede na to ogrela na nastavljeno temperaturo. V hladnejših dneh lahko traja nekoliko dlje, zato boste pozimi morda želeli nastaviti ogrevanje na zgodnejši vklop.

mehanski in elektronski termostat
Shematski prikaz ročnega in elektronskega termostata (VIR 2)

Programabilni sobni termostati

Programabilni sobni termostat združuje nadzor časa in temperature v eni enoti in vam omogoča nastavitev različnih temperatur za različne ure dneva. Nekateri ogrevalni sistemi lahko uporabljajo dva programabilna termostata (zgoraj in spodaj) namesto enega samega časovnika za celotno hišo.

Termostatski radiatorski ventili

Termostatski radiatorski ventili (TRV) ne krmilijo kotla; krmilijo pretok tople vode skozi radiator, na katerega so nameščeni. Delujejo tako, da zaznavajo temperaturo zraka okoli sebe. Če je prostor toplejši od nastavitve na TRV, se bo ventil nekoliko zaprl in zmanjšal količino tople vode, ki teče v radiator. Če je sobna temperatura nižja od nastavitve TRV, se ventil odpre in poveča pretok tople vode v radiator.

Pokrov radiatorja lahko prepreči, da bi TRV natančno odčital temperaturo. Topel zrak, segret z radiatorjem, se lahko ujame pod pokrov in TRV lahko to odčita in misli, da je prostor toplejši, kot je. Če je le mogoče, ne priporočamo, da imate pokrove radiatorjev.

TRV je mogoče prilagoditi različnim nastavitvam tako, da jih zavrtite v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri urnega kazalca. Običajno so označeni z lestvico od 0 do 6, kjer je nič (0) izključena, šest (6) pa popolnoma odprta. Ciljajte na najnižjo nastavitev, ki ohranja želeno temperaturo v prostoru. Nižja nastavitev zmanjša količino tople vode, porabi manj energije in prihrani denar. Če ne uporabljate sobe, lahko TRV-je uporabite tudi za popoln izklop radiatorja ali vzdrževanje minimalne temperature, da bo prostor dovolj topel, in tako preprečite vlago.

kako deluje trv
Sestava termostatskega radiatorskega ventila (VIR 3)

Pametna regulacija ogrevanja

Mnoga podjetja ponujajo naprednejše krmilne sisteme za centralno ogrevanje, znane kot pametne regulacije ogrevanja. Delajo vse, kar počnejo običajni krmilniki, s časovnikom za nadzor vklopa ali izklopa ogrevanja in uporabo termostatov za nadzor toplote v vašem domu. Vendar so pametni krmilniki povezani z internetom in ponujajo več funkcionalnosti.

Nekatere bolj izpopolnjene funkcije, ki jih lahko ponudijo, vključujejo:

 • Preprost in enostaven časovni in temperaturni nadzor z uporabnikom prijaznimi vmesniki, ki olajšajo preverjanje in spreminjanje obdobij vklopa/izklopa za ogrevanje in toplo vodo.
 • Vklop ali izklop sistema in spreminjanje temperature s pametnim telefonom, ko niste doma.
 • Naučijo se vaših navad in prilagodijo kontrole, da se ujemajo, na primer dvig termostata zvečer, ko se sproščate, zaznavanje odprtega okna (z nenadnim padcem temperature) in zmanjšanje termostata ali izklop ogrevanja ali ogrevanje sanitarne vode pripravljen za trenutek, ko se boste najverjetneje oprhali ali kopali.
 • Sledijo, kje uporabljate lokacijo pametnega telefona, kar je znano kot “geo-ograjevanje”. Ko se vračate domov iz službe, se ogrevalni sistem vklopi in ogreje hišo ali toplo vodo pravočasno za vašo vrnitev.

Druge funkcije naprednega nadzora sta npr. kompenzacija obremenitve in vremenska kompenzacija.

Ali vam bo pametno krmiljenje ogrevanja prihranilo denar, bo odvisno od vašega življenjskega sloga in načina, kako trenutno upravljate ogrevanje.

wi-fi nadzor ogrevanja
Primer brezžične povezave nadzora ogrevanja (VIR 4)

Termostati za toplo vodo

Tradicionalno so se grelniki za toplo vodo segrevali vedno, ko je bilo ogrevanje vklopljeno, brez regulacije časa ali temperature. Če ga še nimate, lahko z dodajanjem termostata za zbiralnik tople vode znatno zmanjšate količino energije, ki jo porabite za ogrevanje tople vode.

Termostat preprečuje, da bi grelnik postal bolj vroč, kot bi moral biti. Ko voda doseže nastavljeno temperaturo, se dovod toplote iz kotla izklopi. Če termostat obrnete višje, se voda ne segreje hitreje.

Termostati za grelnike so običajno nameščeni med eno četrtino in eno tretjino višine grelnika. Imajo označene temperaturne lestvice; nastavite jih med 60 °C in 65 °C. To je dovolj vroče, da uniči škodljive bakterije v vodi, vendar bodite previdni, saj je tudi dovolj vroče, da vas opeče.

Kotlovski termostati

Vaš kotel je opremljen z lastnim termostatom, ki nastavlja temperaturo pretoka vode, ki se črpa iz kotla v radiatorje. Voda se ohladi, ko teče skozi radiatorje, preden se vrne v kotel. Temperatura na tej točki je znana kot temperatura povratka.

Znižanje temperature dovoda zmanjša tudi temperaturo povratka. Tako bo kotel učinkovitejši, kar vam bo prihranilo energijo in denar. Vendar se morate prepričati, da to ne bo vplivalo na vaše ravni udobja ali ogrozilo kogarkoli ranljivega, ki živi v vašem domu.

Druga pomembna stvar, ki jo morate vedeti, je, da višja kot je nastavljena temperatura dovoda, hitreje se bo vaš dom segrel. Torej, če ni nastavljena dovolj visoko, se vaš dom morda ne bo dovolj hitro segrel na želeno temperaturo, ko je zunaj hladno.

Termostat je lahko številčnica, ki je označena s številkami ali označena na lestvici od najmanjše (min) do največje (max). Lahko ga upravljate tudi z nekaj gumbi s temepraturnim prikazom na digitalnem zaslonu.

Če imate kombinirani kotel, bosta na voljo dve regulaciji: ena za pretok radiatorja in ena za toplo vodo, ki teče v vaše pipe. Pri kombiniranem kotlu lahko poljubno znižate temperaturo dovoda, dokler je vaš dom dovolj topel.

Če imate običajni grelnik z ločenim zbiralnikom tople vode, je na voljo le en nadzor za pretok radiatorja in pipe za toplo vodo. Poskrbeti morate, da je temperatura nastavljena dovolj visoko, da imate toplo vodo. Ta ne sme biti nižja od 65 stopinj, da lahko vašo jeklenko segreje na 60 stopinj. To je zelo pomembno za preprečevanje rasti škodljivih bakterij.

Vremenska kompenzacija

Obstaja pa način, da prihranite še več samo s preprostim zunanjim senzorjem in nekaj enostavnimi kontrolami za vremensko kompenzacijo.

Z razmeroma majhno naložbo lahko tehnologija vremenske kompenzacije vsako leto omogoči 15% prihranek goriva in ustvari udobno domače ali delovno okolje – ne glede na vreme.

Naši domovi in delovna mesta potrebujejo ogrevanje, da nadomestijo toploto, izgubljeno skozi stene itd. Hladneje ko je zunaj, več toplote se izgubi in bolj moramo ogrevati stavbo, da nadomestimo to toploto. Zlasti pozimi, ko so toplotne izgube največje.

Ta osnovna razlaga je temeljnega pomena za razumevanje, kako lahko zunanje vremensko tipalo pomaga ogrevati stavbo na bolj učinkovit in stroškovno učinkovit način.

Nadzor vremenske kompenzacije deluje tako, da zagotavlja, da kotel porabi natančno količino goriva, ki je potrebna za izenačitev toplote, izgubljene iz stavbe. Stavba bo vedno topla (na želeni temperaturi) in nikoli ne bo prevroča ali prehladna.

kako deluje vremenska kompenzacija
Princip delovanja vremenske kompenzacije (VIR 5)

Kako deluje?

Majhen temperaturni senzor je nameščen na zunanji strani stavbe, na steni, obrnjeni proti severu. Ta je povezan z notranjim krmiljenjem kotla in informacije o zunanji temperaturi se nenehno pošiljajo krmilniku kotla. Ko se zunanja temperatura spremeni, se kotel odzove in začne zviševati ali zniževati temperaturo radiatorja za kompenzacijo. Ta proaktivni mehanizem pomeni, da prebivalci sploh ne bodo opazili, da se je temperatura zunaj spremenila.

Ko npr. zunanja temperatura ponoči pade, se skozi stene stavbe izgubi več toplote. Ker zunanje tipalo zazna padec takoj, ko se zgodi, lahko kotel dvigne temperaturo radiatorja in vzdržuje stabilno notranjo temperaturo. Pri običajnem sistemu je temperatura odvisna od sobnega termostata, ki začne delovati šele, ko postane notranjost zgradbe prevroča ali prehladna.

Če povzamemo, regulacija vremenske kompenzacije omogoča kotlu, da se odzove na spremembe zunanje temperature in prilagodi moč radiatorja, da vzdržuje stalno temperaturo v zaprtih prostorih.

Kompenzacija obremenitve

Preden se vaše ogrevanje vklopi, je lahko hiša zelo hladna. Za hitro ogrevanje vašega doma lahko termostat kotla nastavite na visoko temperaturo, tako da je temperatura vode, poslana v vaše radiatorje, višja. Bolj vroč radiator ogreje prostor hitreje kot hladnejši radiator.

Pozneje čez dan je morda vaš dom že topel in morda boste morali temperaturo dvigniti le za nekaj stopinj. Če je termostat kotla še vedno nastavljen na visoko temperaturo, bodo radiatorji še vedno zelo vroči in lahko tvegate pregrevanje doma, saj prehitro ogrevate prostor. Kompenzator obremenitve meri razliko med notranjo temperaturo zraka in temperaturo, ki je nastavljena na vašem sobnem termostatu, ter prilagaja termostat kotla, da prepreči pregrevanje.

Blokada kotla

Če imate sistemski ali navadni kotel s pomožnim grelnikom tople vode, potem morate imeti programator, sobni termostat in termostat za kotel. Ti krmilniki morajo biti povezani, da ustvarijo “zaklep kotla”, kar pomeni, da se kotel izklopi, če sta termostata za ogrevanje in toplo vodo dosegla nastavljeno temperaturo. Brez zapore lahko kotel še naprej deluje, tudi če toplota ni potrebna. Gradbeni predpisi zahtevajo, da so vsi novi in nadomestni sistemi povezani.

Conska ali območna regulacija ogrevanja

Večina gospodinjstev želi ogrevati različne prostore ob različnih urah dneva. To lahko storite tako, da uporabite TRV za vklop in izklop posameznih radiatorjev ob različnih urah, vendar mnogi ljudje tega ne upoštevajo.

Conska regulacija ogrevanja to naredi namesto vas samodejno z ločenimi ogrevalnimi krogi, vsak s svojim časovnim programom, za različne dele hiše. Običajno to vključuje eno cono zgoraj in drugo spodaj, vendar bi lahko imeli več con. Na primer, domovi s talnim ogrevanjem imajo včasih sobni termostat za vsako sobo, kar dejansko pomeni, da ima vsaka soba svoje območje.

nadzor-ogrevanja
VIR Freepik

Če nameščate nov ogrevalni sistem, boste morda želeli razmisliti o območnem nadzoru, ki vam bo pomagal znižati stroške ogrevanja, tako da se boste izognili ogrevanju prostorov, ki jih ne uporabljate. Če je vaš dom dovolj velik, bo morda potreben območni nadzor zaradi izpolnjevanja gradbenih predpisov.

Če ne nameščate novega sistema, morda ne bo praktično spreminjati obstoječega cevovoda. V tem primeru boste morda želeli razmisliti o programabilnih TRV.

Kaj pa regulacija ogrevanja pri IR ogrevanju?

IR paneli so zadnja leta učinkovit in stroškovno učinkovit način ogrevanja katerega koli prostora, toda način njihovega nadzora uporabnike še vedno pogosto zmede, zato bomo posebno poglavje namenili še tej tematiki.

Glavno vprašanje, ki si ga zastavljajo stranke, je, kako točno lahko regulirate IR panele s termostatskimi krmilniki, ko delujejo tako, da nežno segrevajo predmete in ljudi namesto zraka, kot to počnejo običajni konvekcijski sistemi, kot je centralno ogrevanje.

Odgovor je, da čeprav IR paneli ne segrevajo zraka kot glavnega načina ogrevanja, jih je mogoče nadzorovati z uporabo zračnih termostatov za uravnavanje temperature zraka v prostorih, potem ko so predmeti in masa segreti.

Seveda je možno uporabiti IR panele in jih preprosto ročno vklopiti in izklopiti v prostoru. Nekateri proizvajalci dobavljajo IR panele in podobne vrste z vgrajenim termostatom. Vendar se ta osnovna metoda nadzora na splošno šteje za neučinkovito.

Najboljši proizvajalci daljinskega infrardečega sevanja se osredotočajo na zagotavljanje različnih možnosti prilagodljivega nadzora, tako da lahko stranke izberejo sistem, ki ustreza ogrevanemu prostoru, ne glede na to, ali gre za notranjo, zunanjo, domačo ali komercialno namestitev.

ired-regulator
Termostat za IR panele (VIR 6)

Kakšna je učinkovita regulacija ogrevanja?

IR panele v ločenih prostorih ali območjih je mogoče učinkovito nadzorovati posamezno ali skupaj s programirljivimi termostati, senzorji in sprejemniki.

Kakovostni proizvajalci se, kot rečeno, izogibajo vgrajenim termostatom, ker ti ne zagotavljajo ravni natančnega nadzora, potrebnega za učinkovito ogrevanje. Vgrajeni termostat je preblizu panela in onemogoča natančno merjenje sobne temperature.

Ko paneli opravijo svojo začetno nalogo ogrevanja objektov in mase stavbnega prostora, je najučinkovitejšo regulacijo dosežen s spremljanjem temperature zraka, ob upoštevanju, da daljni infrardeči žarki zagotavljajo nižjo temperaturo v primerjavi s centralnim ogrevanjem.

To je zato, ker predmeti in gradbena masa v prostoru nenehno oddajajo svojo absorbirano FIR toploto in občutek toplote je dosežen tudi, ko je temperatura zraka nižja kot pri klasičnem konvekcijskem ogrevanju.

Običajni IR paneli in drugi grelniki delujejo preprosto v načinu vklopa ali izklopa, da zagotovijo oddajanje pravega infrardečega valovnega pasu. Lahko pa jih upravljate s preprostim stikalom ali pa so paneli povezani z zunanjim termostatom.

 • VIR (1) Modern central heating
 • VIR (2) Hometips
 • VIR (3) HomeServe
 • VIR (4) Mitsubishi Electric
 • VIR (5) Epsilonium
 • VIR (6) iRed
električno-ogrevanje

Zakaj bi morali izbrati električno ogrevanje namesto plinskega?

Dolgo časa je plin veljal za najcenejši način ogrevanja nepremičnine in je zelo pogosta oblika ogrevanja pri nas (takoj za fosilnimi gorivi in električno energijo).

električno-ogrevanje

Plinski sistem je sestavljen iz enega samega kotla, ki segreva vodo in jo nato črpa po ceveh do radiatorjev po celotnem prostoru. Prav tako zagotavlja toplo vodo v kuhinji in kopalnici. Z leti so plinski sistemi pretežno ostali enaki brez večjih tehnoloških sprememb.

Električno ogrevanje pa je izjemno napredovalo, lahko rečemo, da so razvili izdelke z vsemi prednostmi starih konvekcijskih grelnikov, vendar brez pomanjkljivosti. Ne glede na to, da se draži tako plin kot elektrika, je odločitev za električno ogrevanje podprta s številnimi ključnimi dejavniki:

 1. Naložba: stroški inštalacije plinskega ogrevanja so veliko višji od električnega in v povprečju ne trajajo tako dolgo.
 2. Tehnologija: tehnologija električnega ogrevanja povečuje zmogljivosti, vendar znižuje stroške.
 3. Ekologija: potrošniki se bolj zavedajo potrebe po čistih in ekonomičnih sistemih ogrevanja, ki so trajnostni.

Električno ogrevanje – glavne lastnosti?

Električno ogrevanje je neverjetno vsestransko, saj se lahko uporablja tako za zrak kot za vodo. Poleg tega je zaradi ogromnih 64,7 % energije, porabljene v gospodinjstvih EU (1), namenjenih ogrevanju, bolj kot kdaj koli prej pomembno zagotoviti, da je vaš sistem energetsko učinkovit.

električno ogrevanje v EU

Najnovejši razvoj električnih grelnikov (med katere sodijo tudi najbolj napredni IR paneli) vključuje učinkovite in hitre komponente, nove inovativne termične elemente in neverjetno, najsodobnejše programiranje.

Namestitev

Električni ogrevalni sistemi so enostavnejši in cenejši za namestitev v primerjavi s plinskim centralnim ogrevanjem, ki zahteva cevi, zračnike in kanale. Ne potrebujejo dimnikov ali kanalov, zato ni omejitev glede postavitve. Prav tako ni težav pri načrtovanju. Enostavna povezava z električnim vezjem je vse, kar je potrebno, tako da za novogradnjo to pomeni, da se lahko vključi v drugi fazi.

Namestitev plinskega sistema je naporno delo in lahko traja več tednov, da strokovnjaki namestijo nove cevi, radiatorje in kotel. Lahko pride tudi do poškodb vaše lastnine.

Varnost in hrup

IR paneli ali toplotne črpalke so na splošno varnejše od plinskega ogrevanja, saj ne kurijo goriva za pridobivanje toplote. To odpravlja tveganja, kot so emisije ogljikovega monoksida in eksplozije. Ni cevi, napolnjenih z vodo, zato je manjša nevarnost poškodb na nepremičnini zaradi puščanja ali poškodb cevi.

Plinski sistemi so lahko veliko bolj hrupni zaradi tople vode, ki teče skozi cevi – zveni podobno kot vrenje kotlička.

To je pravzaprav opozorilni znak, ki ga povzroči nabiranje blata ali vodnega kamna. Za odstranitev ostankov boste potrebovali električno splakovanje. Pri električnih sistemih ni hrupa in nabiranja vodnega kamna.

Ekološko ogrevanje

ir-paneli
IR paneli kot ekološka izbira za električno ogrevanje super izbor

Čeprav je plin najčistejše fosilno gorivo, je še vedno največji vir emisij toplogrednih plinov. Plinski sistemi povzročajo škodljive emisije ogljika in s povečanjem zavedanja glede varovanja okolja bi lahko plin v prihodnjih letih postal zastarel.

Električno ogrevanje je čisto in spoštljivo do okolja. Brez onesnaževalnih plinov ali težkih kovin.

Stroški

Plin je bil do nedavnega cenejši od električne energije za vsakodnevno uporabo, v vsakem primeru pa je treba upoštevati namestitev plus vzdrževanje in tekoče stroške, skupaj s povprečno življenjsko dobo izdelkov.

Električno ogrevanje je cenejše za namestitev kot plinsko, ni ga potrebno vzdrževati in traja do 50 % dlje kot povprečni plinski kotel. Prav tako je 100 % učinkovit, kar pomeni, da se vsa električna energija, ki jo porabite in plačate, pretvori v toploto.

Če upoštevate vse dejavnike, potem električno ogrevanje premaga plinsko na večjih področjih.

Nadzor

Dodajanje povezovalnih funkcij v gospodinjske aparate daje uporabnikom udobje in porabi manj električne energije. Skupaj s čistejšo proizvodnjo električne energije predstavlja rešitev za ogrevanje z nizko vsebnostjo ogljika.

Večina uporabnikov ne ve, da lahko uporaba priključne rešitve za ogrevanje pomaga zmanjšati letne račune za ogrevanje do 30 %.

Pri plinskih sistemih lahko večino programirate na urnik ogrevanja, ki vam ustreza. Vendar pa ni mogoče ločeno upravljati različnih panelov ali prostorov. Vklopljeni so glede na vaše programiranje ali izklopljeni. Očitno to omejuje, koliko energije lahko prihranite.

S plinom so na voljo možnosti, ki jih nadzoruje Wi-Fi, vendar so to ponavadi dodatni (ali nadomestni) termostat, ki ga je treba kupiti in namestiti. To običajno zahteva namestitev strokovnjaka.

V preteklosti je bila odločitev vedno omejena na dve možnosti, staromodno plinsko centralno ogrevanje ali neučinkoviti električni akumulacijski grelniki. Vendar se je električno ogrevanje danes razvilo tako, da vključuje pametne, elegantne in učinkovite sisteme, ki so ekonomična alternativa. Pri zamenjavi ali vgradnji novega ogrevalnega sistema v vašo posest jih je treba ustrezno upoštevati, saj postopoma nadomeščajo zastarele plinske sisteme.

Prednosti in slabosti električnega ogrevanja

Prednosti električnega ogrevanja

 • Na voljo so številni izdelki, vključno z IR paneli, učinkovitimi radiatorji in toplotnimi črpalkami.
 • Vgradnja električnega ogrevalnega sistema je v primerjavi s plinskim centralnim ogrevanjem enostavnejša in cenejša. Pri vgradnji električnih sistemov centralnega ogrevanja niso potrebne cevi, zračniki ali kanali.
 • Varnejši od plina, saj ne kurijo goriva za pridobivanje toplote. Za razliko od plinskih sistemov centralnega ogrevanja se pri električnem centralnem ogrevanju ne oddaja ogljikov monoksid.
 • Električne rešitve za ogrevanje so tišje kot plinske zaradi pomanjkanja tople vode, ki se črpa po hiši za ogrevanje prostorov.
 • Električni sistem centralnega ogrevanja je čist in veliko bolj spoštljiv do okolja.
 • Čeprav je plin lahko dnevno cenejši od električnega, se dejanski stroški električnega ogrevanja v primerjavi s plinskim ogrevanjem sploh danes spreminjajo v prid električne energije. Električno centralno ogrevanje je cenejše za namestitev, ima malo ali nič vzdrževanja, traja do 50 % dlje kot plinski kotli in je 100 % učinkovit, kar pomeni, da se vsa električna energija, ki jo plačate, pretvori v toploto.
 • Električno centralno ogrevanje omogoča popoln nadzor, ko gre za ogrevanje posameznih prostorov ali krmiljenje določenih radiatorjev.
toplotna-črpalka
Toplotna črpalka ravno tako deluje na elektriko

Slabosti električnega ogrevanja

 • Dražje od plina za vsakodnevno oz. tekočo uporabo.
 • Lahko se počasneje segreje, saj traja nekoliko dlje, da se sistem zažene.

Prednosti in slabosti plinskega ogrevanja

Prednosti plinskega ogrevanja

 • Sodobni plinski kotli postajajo vse bolj učinkoviti v primerjavi s starejšimi.
 • Ogrevanje na plin je enostavno zamenjati, če že imate infrastrukturo.
 • Plin bo vaš dom ogrel hitreje v primerjavi z električnimi kotli in radiatorji. To je zato, ker bo največja toplota dosežena od trenutka, ko vklopite kotel, namesto da bi čakali, da se električni kotel segreje.

Slabosti plinskega ogrevanja

 • Plinski kotli niso 100% učinkoviti, za razliko od električnih kotlov.
 • Ko gre plinski ogrevalni sistem narobe ali se pokvari, so lahko popravila in vzdrževanje dragi.
 • Plin za proizvodnjo toplote uporablja fosilna goriva, kar močno prispeva k globalnemu segrevanju in podnebnim spremembam.
 • Za zagotovitev varnega in učinkovitega delovanja vašega plinskega ogrevalnega sistema je potrebno letno vzdrževanje.
 • Nadgradnja na novejši, sodobnejši kotel je lahko zelo draga.
 • Slabo vzdrževani plinski ogrevalni sistemi so lahko hrupni in nevarni.
plin
Plin je vedno dražja in vedno manj ekološka opcija

Je električno ogrevanje za okolje boljše od plinskega?

Električno in plinsko ogrevanje imata svoje prednosti in slabosti, a če želite, da je okolje vaša prednostna naloga, je res samo ena izbira.

Plinski ogrevalni sistemi proizvajajo škodljive emisije ogljika, ki prispevajo k podnebnim spremembam in škodujejo okolju. Ker države po vsem svetu postavljajo cilje za zmanjšanje emisij in svojega ogljičnega odtisa, bo plin v prihodnjih letih verjetno zastarel. Električno ogrevanje pa oddaja veliko manj onesnaževalnih plinov ali škodljivih emisij ogljika, ki vplivajo na podnebje. Je čista in spoštljiva do okolja, zaradi česar je boljša izbira za tiste, ki se zavedajo vpliva, ki ga imajo na okolje.

Dobra novica je, da lahko zmanjšate svoj ogljični odtis z uporabo električne energije za ogrevanje vašega doma.

Ali je plinsko ogrevanje cenejše od električnega?

Čeprav je plin kljub vedno višjim cenam še vedno malce cenejši za vsakodnevno obratovanje, stroški namestitve, vzdrževanja in tekoči stroški pogosto povzročijo, da je električna energija cenejša možnost za učinkovito ogrevanje vašega doma. Upoštevati je treba tudi povprečno življenjsko dobo električnega centralnega ogrevanja, ki traja do 50 % dlje kot plinski kotli.

Električno ogrevanje je tudi 100 % učinkovito, kar pomeni, da bo vsa električna energija, ki jo plačate in porabite, pretvorjena v toploto, za razliko od plina. Tudi popolnoma nov, sodoben plinski kotel je učinkovit le 90 %, medtem ko je standardni električni radiator 100 % učinkovit pri pretvorbi 1 kWh toplote.

8 nasvetov za prihranek pri električnem ogrevanju

1. Zadržuje toploto zaradi dobre izolacije vrat in oken

Če želite prihraniti pri stroških električne energije, je eden najboljših načinov vzdrževanje notranje temperature. To dosežemo tako, da preprečimo, da bi prepih skozi vrata in okna, kar lahko vodi do nižjih mesečnih računov za ogrevanje. Morda se zdi, da slaba izolacija ne bo veliko vplivala na vašo porabo, vendar študije kažejo, da se do 25 % toplotne izgube zgodi zaradi slabe izolacije.

2. Zamenjajte svoje stare radiatorje in talno ogrevanje z energetsko varčnimi različicami

Ko gre za prihranek denarja, bodo električni ogrevalni sistemi na dolgi rok vedno na vrhu, zlasti ko gre za stroške namestitve in vzdrževanja. Kot okoljsko ozaveščeni posameznik, ki želi, da je svoj dom ogrevan z manjšim številom škodljivih emisij, ki se sproščajo v okolje. Prehod z ogrevanja na plin vam bo omogočil večji nadzor nad tem, koliko energije se v danem trenutku porabi, in zagotovil prednosti, kot je večja učinkovitost. To lahko pomaga zmanjšati stroške za lastnike stanovanj.

3. Uporabite termostat za večje mesečne prihranke

S termostatom lahko programirate temperaturo vašega doma na idealni ravni. To zagotavlja, da se bo toplota vklopila le, ko je potrebna, in ne zapravlja energije z zapravljanjem tople vode ali ustvarjanjem več, kot potrebujemo v vsakdanjem življenju.

4. Varčevanje z vzdrževanjem prave temperature

S povprečno temperaturo 21 stopinj lahko dosežemo popolno ravnovesje med učinkovito porabo in prijetno toploto. Poleg tega, da naš planet z odprtimi rokami pozdravlja vsako akcijo, ki spodbuja varčevanje z energijo in odgovorno rabo!

električno ali plinsko ogrevanje
Shema glavnih razlik med električnim in plinskim ogrevanjem (VIR 2)

5. Programirajte svoje ogrevalne sisteme s pametnega telefona

Za prihranek pri stroških ogrevanja je mogoče ogrevalne sisteme programirati neposredno iz samega izdelka. To vam omogoča uravnavanje toplote, ne da bi zapadli v pretirano porabo, kar zagotavlja visoko stopnjo učinkovitosti in prihrankov. Nekateri paneli imajo povezavo WiFi, kar omogoča, da jih programirate kadar koli in na mestu s pametnim telefonom ali tablico.

6. Nastavite različne temperature v prostorih vašega doma

S pravilnim izračunom ogrevanja in nadzorom panelov ali termostata lahko naredite še korak dlje pri varčevanju in postanete stroškovno učinkoviti. To se zgodi tako, da izklopimo temperaturo tistih naprav, ki jih v določenih časih ni treba vključiti, na primer, ko ni nikogar doma in se morda zdi očitno, vendar bodo takšna dejanja pripomogla k povečanju prihrankov v našem vsakdanjem življenju.

8. Zračite samo toliko, kolikor je potrebno, da ne izgubite temperature

Ko gre za obnavljanje zraka v vašem domu, ne puščajte oken odprtih več kot 10 minut. Okna, ki ostanejo odprta dlje časa, samo ohladijo vaš dom in zapravljajo denar, saj odvajajo nastalo toploto, kar povzroči zapravljanje denarja.

Za še več informacij o tem kako prihraniti, ko gre za električno ogrevanje, pokličite našega strokovnjaka.

 • VIR (1) Eurostat
 • VIR (2) Base 4
kakovost-zraka-v-notranjih-prostorih

8 načinov, kako vedeti, ali je kakovost zraka v zaprtih prostorih slaba

Medtem ko je posebna opredelitev kakovosti zraka v zaprtih prostorih še vedno v nedefinirana, je pomembno razumeti, kako lahko nekateri onesnaževalci v zraku v vašem domu vplivajo na vas. Številni strokovnjaki opredeljujejo čistost z udobjem stanovalcev in verjamejo, da se nekaterim posameznikom nekatere situacije zdijo sprejemljive, drugim pa ne.

kakovost-zraka-v-notranjih-prostorih

Ne glede na to, ali čutite posledice, v primerjavi z drugimi v vašem domu bi moralo biti izboljšanje slabe kakovosti zraka v zaprtih prostorih prednostna naloga vsakega lastnika stanovanja. Na žalost lahko traja kar nekaj časa, da ugotovite povezavo med slabim zrakom v zaprtih prostorih in zdravstvenimi simptomi ali zapleti, ki jih morda imate – če so sploh povezani.

Pogosto vam zrak v vašem domu morda bolj subtilno škodi, pa se tega niti ne zavedate. Ravno zato je pomembno, da naredite vse, kar lahko, da izboljšate kakovost zraka.

V današnjem prispevku bomo preverili, zakaj je pomembno razumeti in prepoznati morebitne težave ter vedeti, kaj lahko storite za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Tukaj je nekaj znakov, ki jih boste želeli iskati pri določanju kakovosti zraka v vašem domu ali na delovnem mestu.

1. Bodite pozorni na morebitne alergije

Morda je logično pripisati nedavni alergijski izbruh spremembi letnih časov ali vremenskih vzorcev, vendar gre po vsej verjetnosti za občutljivo reakcijo na onesnaževalce v vašem notranjem okolju.

Mnogi ljudje doživljajo alergije kot odziv na vrsto materialov in dejansko so koncentracije cvetnega prahu, običajnega prahu in drugih dražilnih snovi lahko bolj koncentrirane v zaprtih prostorih kot v zunanjih prostorih. Možni simptomi vključujejo kašelj, kihanje, solzenje oči, glavobole, krvav nos in zamašenost.

slaba kakovost zraka
Slaba kakovost zraka v notranjih prostorih izjemno vpliva na pojav alergij (VIR 1)

Če imate katero od teh težav, bodite pozorni na to, kdaj se pojavijo simptomi in kdaj izginejo. Če se pojavijo težave kmalu po tem, ko vstopite v svojo pisarno ali dom in ti isti simptomi izginejo kmalu po odhodu, potem se verjetno soočate s slabo kakovostjo zraka v tem prostoru.

2. Ne zanemarite novih ali nenavadnih simptomov

Številni zdravstveni simptomi ali bolezni bodo verjetno blagi. Vendar pa imajo lahko nekateri onesnaževalci, kot so azbest, strupene spore plesni in druge nevarne kemikalije, veliko bolj ekstremen učinek na vaše zdravje. Če začnete opažati omotico, slabost, izpuščaje, zvišano telesno temperaturo, mrzlico, utrujenost, bruhanje, bolečine v mišicah, težko dihanje ali izgubo sluha, je zelo možno, da imate opravka z veliko bolj ekstremno težavo.

Če se vam zgodi kaj od zgoraj naštetega, pokličite strokovnjaka, da čim prej ugotovi in odpravi težavo. Prav tako bi bilo pametno, da se čim prej posvetujete s svojim zdravnikom o simptomih, ki jih doživljate, in morda še enkrat, ko ugotovite, kaj je povzročilo slabo kakovost zraka v vašem domu.

3. Pazite na svoja pljuča

Če jih ne preverjate, lahko kemikalije v vašem domu hitro vplivajo na vaša pljuča in v ekstremnih situacijah lahko povzročijo precej huda zdravstvena stanja. Na primer, če pogosto doživljate simptome bronhitisa ali pljučnice, je to lahko neposredna posledica delcev v zraku, ki jih vdihavate iz svojega doma.

Poleg tega, če ne obravnavate razlogov, zakaj se to dogaja, ali se o svojih simptomih ne pogovorite s svojim zdravnikom, se lahko le-ti razvijejo v nekaj veliko hujšega. Če naletite na katero od teh težav, lahko naredite več stvari, da odpravite težavo.

Najprej preverite in/ali očistite vaš prezračevalni sistem. Poskrbite, da boste redno menjali zračne filtre in dobili sistem za čiščenje zraka v vašem domu. V idealnem primeru boste ukrepali že ob manjših simptomih, preden se spremenijo v večjo težavo. Še posebej, če je ogroženo zdravje vas ali vaše družine.

4. Upoštevajte vaše okolje

Ko začnete opažati zdravstvene simptome, začnite raziskovati možne vzroke za to težavo. Najprej upoštevajte dejavnike v okolju, ki obdaja vaš dom ali pisarno.

Če se v vaši bližini dogaja novogradnja, je morda to krivec. Gradnja, obnova ali proizvodnja lahko sproščajo številne kemikalije in delce v zrak, ki zlahka vstopijo skozi kanale in prezračevanje. To je običajen scenarij za pisarniška okolja, kjer nimate dovolj nadzora nad tem, kaj se dogaja v sobi poleg vas.

Poleg tega, če živite v tesni, natrpani soseski, je morda pametno, da pozorno spremljate dejanja svojih sosedov. Če so pred kratkim poškropili trato z insekticidi, pobarvali hišo ali kako drugače uporabili katero koli drugo kemikalijo, morda vstopajo v vaš dom in onesnažujejo vaš notranji zrak.

kakovost-zraka-v-notranjih-prostorih
K dobremu zraku lahko prispevate tudi sami (VIR 2)

Če opazite preproste spremembe v vašem okolju, vam lahko v veliki meri pomaga prepoznati morebitno težavo. In ko boste vedeli, kaj povzroča vaše alergije, boste imeli boljšo predstavo o tem, kaj lahko storite, da se zaščitite.

5. Domača prenova ali popravila

Medtem ko so vzrok morda vaši sosedje, bodite pozorni tudi na izboljšave, prenove ali druge spremembe v vašem domu. Če ste pred kratkim zamenjali talne obloge, pobarvali ali naredili druge večje posodobitve, lahko zaradi tega trpi čistost vašega zraka. Kemikalije v vašem domu se lahko zbirajo v vašem sistemu HVAC in nato začnejo krožiti po celotnem vašem domu. Posledično lahko hitro občutite negativen učinek na vaše zdravje.

Da bi to preprečili, se prepričajte, da ste po končanem projektu temeljito očistili in takoj zamenjajte zračne filtre. Prav tako bi bilo pametno kupiti čistilec zraka, ki bi pomagal izboljšati kakovost zraka z odstranjevanjem potencialno škodljivih delcev, ki so bili pred kratkim v zraku.

6. Izključite druge „krivce“

Če izvzamemo sosede ali nedavne prenove doma, lahko obstajajo tudi številni drugi okoljski vzroki za zdravstvene težave, za katere bi vas morda mikalo kriviti slabo kakovost zraka v zaprtih prostorih. Medtem ko je onesnažen zrak lahko pomemben dejavnik, obstajajo številni drugi viri, ki so lahko razlog za simptome, ki jih morda doživljate.

Nekatere od teh lahko vključujejo hrup, osvetlitev, ergonomijo ali toplotno udobje. Vsako od teh lahko povzroči tudi nelagodje v očeh, kihanje, kašljanje, zaspanost in številne druge zdravstvene težave. Dvakrat preverite, ali ni nobenega od teh virov, preden dokončno ugotovite, da je kriva slaba kakovost zraka. Kakor koli že, smiselno je sprejeti ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka, tudi če to ni krivec za simptome, ki jih doživljate.

7. Poiščite nedoslednosti v distribuciji zraka

Ne glede na to, ali imate zdravstvene simptome ali ne, lahko težave prepoznate tako, da opazite nedoslednosti v celotni zgradbi. Če je eno mesto hladnejše ali toplejše od drugega, imate verjetno težavo v sistemu, ki bi lahko vplivala na čistost pretoka zraka. To ne vpliva samo na splošno kakovost zraka, ampak tudi na temperaturo na vsakem območju.

Poleg tega morate biti pozorni na stopnjo vlažnosti različnih območij. Možnost ali suhost v določenih obdobjih skozi vse leto je lahko znak, da imate slab zrak v zaprtih prostorih. Odvisno od scenarija, v katerem se znajdete, vam lahko vlažilec ali razvlaževalec zraka pomaga povrniti vlažnost na raven, ki je koristna za vse v okolju.

8. Obrnite se na strokovnjaka

Če ste opazili katerega od zgornjih znakov, je verjetno čas, da se obrnete na strokovnjaka. Izvedli bodo lahko nekaj testov in pregledali vaš dom, da bodo ugotovili resnost težave. Ne samo, da vam bodo lahko povedali vir težave, ampak tudi ponudili nekaj predlogov, kaj lahko storite za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Ko je vir identificiran, je na vrsti akcijski načrt za najboljši pristop in rešitev problema.

Čeprav boste to morda zlahka dosegli z nakupom čistilnika ali vlažilca zraka, obstajajo druge težave, ki lahko zahtevajo več časa in denarja. Morda boste morali na primer nadgraditi svoj sistem HVAC z boljšim prezračevalnim sistemom ali odstraniti azbest iz svojega doma. Obstaja neskončno število virov, ki lahko povzročajo onesnaževanje zraka v vašem domu. Navsezadnje vam lahko strokovnjak pomaga najti najboljšo pot do rešitve.

prednosti dobrega zraka
Prednosti dobre kakovosti zrak (VIR 3)

Zakaj je kakovost zraka v zaprtih prostorih pomembna

Slaba kakovost zraka pomembno vpliva na udobje vašega doma in vaše splošno zdravje. Čeprav se nekateri simptomi morda zdijo blagi, se lahko pogosto razvijejo v bolj zapletene zdravstvene zaplete. To je mogoče enostavno zmanjšati tako, da naredite oboje od naslednjega:

 • Poskrbite za ustrezen prezračevalni sistem
 • Redno menjajte zračne filtre
 • Uporabite čistilec zraka s HEPA filtrom

Če ste pozorni na simptome, ki jih morda doživljate, in ugotovite vire težav, lahko zlahka odpravite težavo in si prizadevate za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih.

 • VIR (1) GO Smart Bricks
 • VIR (2) AAFA
 • VIR (3) Cook’s air